ಸ್ವಾಗತವು ಸ್ವಾಗತವು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಗೆ

ಸ್ವಾಗತವು ಸ್ವಾಗತವು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಗೆ ಸ್ವಾಗತವು || ಪ ||

ಆಗಸದ ವೈಶಾಲ್ಯ ಸಾಗರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ
ಹಿಮಗಿರಿಯ ವರಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಮಂತನೆ ನಿನಗೆ || 1 ||

ಹೃದಯದ ಔದಾರ್ಯ ಮಮತೆಯ ಮಾಧುರ್ಯ
ಸಂಘಟನ ಚಾತುರ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಿನಗೆ || 2 ||

ಕೇಶವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರದೀಪದ ಸ್ತಂಭ
ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕುಂಭ ಶಕ್ತಿದಾತನೆ ನಿನಗೆ || 3 ||

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸುವಿಚಾರ ಋಷಿವರ್ಯರಾಚಾರ
ಭವಿತವ್ಯದುಚ್ಚಾರ ಯೋಗಿವರ್ಯನೆ ನಿನಗೆ || 4 ||

ಜಯಜಯವು ಭಾರತಿಗೆ ಜಯಜಯವು ಕೇಶವಗೆ
ಜಯಜಯವು ಮಾಧವಗೆ ಚಿರ ಸುಯೋಗವು ನಿನಗೆ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code