ಸುರಕ್ಷೆಯ ರಕ್ಷೆಯ ಕಟ್ಟುತ ನಾವು

ಸುರಕ್ಷೆಯ ರಕ್ಷೆಯ ಕಟ್ಟುತ ನಾವು
ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ಸಾಗೋಣ
ವೇದದ ನಾಡಲಿ ಭೇದವ ತೋರದೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸೆಲೆ ಬೆಳೆಸೋಣ || ಪ ||

ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಗತವೈಭವವನು ನೆನಪಿಸೊ ಪುಷ್ಪವ ಧರಿಸೋಣ
ಮೇಲುಕೀಳುಗಳ ಕಳೆಯನು ಕೀಳುತ
ಮಾನವತೆಯ ಮಧು ಸವಿಯೋಣ || 1 ||

ಭಾಷಾಪ್ರಾಂತದ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡೋಣ
ಸೋದರತ್ವದ ಕಂಪನು ಬೀರುತ
ನಾಡಿನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ || 2 ||

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೃದಯವ ಬೆಸೆಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತೇರನ್ನೆಳೆಯೋಣ
ಮಾತೃಮಂದಿರದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕೆ
ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ನಾವ್ ಸಾಗೋಣ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code