ಶ್ರೀಗುರು ಭಗವೆಯ ದರುಶನದೀಕ್ಷಣ

ಶ್ರೀಗುರು ಭಗವೆಯ ದರುಶನದೀಕ್ಷಣ
ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿತು ಕರ್ತೃತ್ವ
ಭಾವಪುಟಗಳಲಿ ಭೂಪಟವರಳಿತು
ಮಣ್ಣಿನೊಳುದಿಸಿತು ಮಾತೃತ್ವ        || ಪ ||

ಭಗವೆಯ ಮೌನದ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವು
ಋಷಿಗಳ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ
ಅಸಿಧಾರಾ ವ್ರತ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ
ಮಹೋನ್ನತ ತ್ಯಾಗದ ನೀತಿ             || 1 ||

ದಿಟದಿತಿಹಾಸದ ಪುಟಪುಟ ತುಂಬಿದೆ
ಛಲ-ಬಲ- ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತೆ
ಶತಶತಮಾನದ ಕಥನವ ಬರೆದಿದೆ
ಹಿಂದುತ್ವದ ಜೀವನ ಸರಿತೆ                 || 2 ||

ಅಂತರ್ಯಾತ್ರೆಯ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣ
ಹರಿಯಿತು ಅರಿವಿನಪೂರ
ತನು ಮನ ಧನ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನ
ಮಾತೆಗೆ ಮಂಗಲಹಾರ                      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code