ಶೀಷ ಉಠಾಕರ ಹಿಮಗಿರಿ ಕಹತಾ

ಶೀಷ ಉಠಾಕರ ಹಿಮಗಿರಿ ಕಹತಾ ಉನ್ನತ ಪಥ ಪರ ಬಢೇ ಚಲೋ
ಜೋ ಬಾಧಾಯೇ ಆಯೇ ಉಸಸೇ ಕಮರ ಕಸೇ ತುಮ ಲಢೇ ಚಲೋ  || ಪ ||

ಕೂದ ಶಿಖರ ಸೇ ಸರಿತಾ ಕಹತೀ ಖತರೇ ಸೇ ತುಮ ನಹೀ ಡರೋ
ಉಚ್ಚ ಶಿಖರ ಪರ ಚಢ ಉನ್ನತಿ ಕೇ ಗರ್ವ ಜರಾ ಭೀ ನಹೀ ಕರೋ    || 1 ||

ಸಂಘ ಗರಜ ಕರ ತುಮಸೇ ಕಹತಾ ಅಪನೆ ಪಥ ಪರ ನಹೀ ರುಕೋ
ನಹೀ ಕಿಸೀ ಕೇ ಸಮ್ಮುಖ ವೀರೋ, ಸಪನೇ ತಕ ಭೀ ಕಭೀ ಝುಕೋ   || 2 ||

ಔರ ಹಮಾರಾ ಭಗವಾ ಕಹತಾ ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಶಾನ ರಖೋ
ಉಸಕೋ ಅಪನೀ ಬಲಿ ದೇ ಕರ ಭೀ ಉಸಕಾ ತುಮ ಸಮ್ಮಾನ ರಖೋ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code