ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ
ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ
ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ವರುತ್ತೀದಾನ ಅಸುರದ ದಾಂಡವಮಾಟುಂಬೊಳ
ಯುಗಸಾರಥಿ ದನ ಶಂಖೊಲಿಯಾಲ ಧರ್ಮಂ ವಾಝಹದಿಯ ಪ್ರಿಯನಾಡೆ    || ಪ ||

ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ
ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ನಿನ ಪಾದಮ ಕಣಿ ಕಾಣಮಾನಾಯ ನಿನ ಕಾಲ ಪೂಮಪೋಡಿ ಅಣಿಯಾನಾಯ
ದಿವ್ಯೆ ಸುರರಕ್ಷಮರಾಯ ನಿಲಪೂ ನಡಯಿಲ ಯುಗಯುಗಮಾಯ
ಪುಲಲ್ಲಯೆಂಡಂಕಿಲುಮಿಮೆಣ್ಣಿಲ ಪುಲರಾನ ಪುಣ್ಯಮುದಿಚ್ಚೆಡಿಂಗಿಲ
ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಮಾಯೆನ್ನಾಲ ದಪಮವರನಿಶಮ ಚೇಯದಿಲ್ಲೇ            || 1 ||

ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ
ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ
ಮಮ ಜನ್ಮಾಂದರ ಸುಕೃದತ್ತಾಲ ಮಾದಾವೆ ನಿನ ಮಡಿಯಿಲ ಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು ಪಿರನ್ನು ಮಾನವವಾಯ ವಂದೇ ಡವ ಪದ ಸೇವಕನಾಯ
ವೆಂಡಾ ವೆರೊರು ಮೋಕ್ಷಂ ಮೆ ವೆಂಡಾ ಮರಮೊರು ಸ್ವರ್ಗಂ ಮೆ
ಮೋಕ್ಷಂ ನೀಯೆ ಸ್ವರ್ಗಂ ನೀ ಅಭಯ ಅಮಲೆ ಆಮಿದಬಲೆ             || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code