ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ

ಇರುಟ್ಟಿಲಿಡರೂಮ ಲೋಕತ್ತಿನ್ನೋರು ದಿಶ ಕಾಣಿಕ್ಕಾನ ದೀಪ್ತಿ ದರೂ

ಇರುಟ್ಟಿಲಿಡರೂಮ ಲೋಕತ್ತಿನ್ನೋರು ದಿಶ ಕಾಣಿಕ್ಕಾನ ದೀಪ್ತಿ ದರೂ

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ

 

ಭೀಕರ ದೈತ್ಯ ಗಾಣಂಗಳೆ ನ್ಯೋಡಿಯಿಲ ನಿಹನಮ ಚೇದ್ಯ ಧಮಸ್ಸು ದರೂ

ಭೀಕರ ದೈತ್ಯ ಗಾಣಂಗಳೆ ನ್ಯೋಡಿಯಿಲ ನಿಹನಮ ಚೇದ್ಯ ಧಮಸ್ಸು ದರೂ

ವೇಡಿಂಜ ವೆನಗೋಲ ಉಟುತ್ತು ಮರವುರಿ ನಯಿಚ್ಚ ಘೋರ ದಪಸ್ಸು ದರೂ

ವೇಡಿಂಜ ವೆನಗೋಲ ಉಟುತ್ತು ಮರವುರಿ ನಯಿಚ್ಚ ಘೋರ ದಪಸ್ಸು ದರೂ

ಕರಕಾಣಾಕ್ಕಡಲ ಅಲಮೂಲಕಳೆಕ್ಕಡನ್ನ ಸುರದೇಜಸ್ಸು ದರೂ

ಕರಕಾಣಾಕ್ಕಡಲ ಅಲಮೂಲಕಳೆಕ್ಕಡನ್ನ ಸುರದೇಜಸ್ಸು ದರೂ

ಮದಿಚ್ಚ ಲಂಕಾಪದಿಯಡೆ ಹುಂಗಿನೆ ಹನಿಶ್ಚ ದಿನ ದಮಸ್ಸು ದರೂ

ಮದಿಚ್ಚ ಲಂಕಾಪದಿಯಡೆ ಹುಂಗಿನೆ ಹನಿಶ್ಚ ದಿನ ದಮಸ್ಸು ದರೂ

ಗೋಪಾಲಕರೂಡೆ ಅಕಮೆ ಅರಿವಿನ ಪುಲರೋಳಿ ವಿಕರಿಯ ಮುರಳಿ ದರೂ

ಗೋಪಾಲಕರೂಡೆ ಅಕಮೆ ಅರಿವಿನ ಪುಲರೋಳಿ ವಿಕರಿಯ ಮುರಳಿ ದರೂ

ವಿಮೂಢೆ ಭವಮಕಟ್ಟಿ ಮಹಾತ್ಮಮ ಉಲಕ್ಕೆಣ್ಣೆಕಿಯ ಗೀದ ದರೂ

ವಿಮೂಢೆ ಭವಮಕಟ್ಟಿ ಮಹಾತ್ಮಮ ಉಲಕ್ಕೆಣ್ಣೆಕಿಯ ಗೀದ ದರೂ

ಯುದ್ಧೋಲ್ಸುಕರಾಯ ಮುನ್ನೆರಿಡಾನ ವಿರೂ ಪಕರ್ನಾ ಶಂಖು ದರೂ

ಯುದ್ಧೋಲ್ಸುಕರಾಯ ಮುನ್ನೆರಿಡಾನ ವಿರೂ ಪಕರ್ನಾ ಶಂಖು ದರೂ

ಪ್ರಳಯಮ ಪೋಲುಮಚಂದಲ ಮದಿಯಾಯ ಕಂಡ ಮಹಾ ಸಮಬುದ್ಧಿ ದರೂ

ಪ್ರಳಯಮ ಪೋಲುಮಚಂದಲ ಮದಿಯಾಯ ಕಂಡ ಮಹಾ ಸಮಬುದ್ಧಿ ದರೂ

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ

 

ಶುದ್ಧಿ ದರೂ ನೀ ಶುದ್ಧಿ ದರೂ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿದ ವುತ್ತಿ ದರೂ

ಶುದ್ಧಿ ದರೂ ನೀ ಶುದ್ಧಿ ದರೂ ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿದ ವುತ್ತಿ ದರೂ

ಕಳಂಕ ಲೇಶಮ ಪುರಳಾದುಳ್ಳೋರೂ ದುರನ್ನ ಜೀವಿದ ಶೈಲಿ ದರೂ

ಕಳಂಕ ಲೇಶಮ ಪುರಳಾದುಳ್ಳೋರೂ ದುರನ್ನ ಜೀವಿದ ಶೈಲಿ ದರೂ

ಪಣಮ ಪ್ರದಾಪಮ ಭೋಗ ಮಿದೆಲ್ಲಾಮ ಜಯಿಚ್ಚ ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ದರೂ

ಪಣಮ ಪ್ರದಾಪಮ ಭೋಗ ಮಿದೆಲ್ಲಾಮ ಜಯಿಚ್ಚ ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ದರೂ

ಸಮಸ್ದ ಭಾರದ ದೈನ್ಯ ದೀಕ್ರ್ಕಾನ ಸದಾ ದುಸಿಕ್ಕುಮ ಕರಳು ದರೂ

ಸಮಸ್ದ ಭಾರದ ದೈನ್ಯ ದೀಕ್ರ್ಕಾನ ಸದಾ ದುಸಿಕ್ಕುಮ ಕರಳು ದರೂ

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ

ಇರುಟ್ಟಿಲಿಡರುಮ್ ಲೋಕತ್ತಿ ನ್ನೋರು ದಿಶ ಕಾಣಿಕ್ಕಾನ ದೀಪ್ತಿ ದರೂ

ಇರುಟ್ಟಿಲಿಡರುಮ್ ಲೋಕತ್ತಿ ನ್ನೋರು ದಿಶ ಕಾಣಿಕ್ಕಾನ ದೀಪ್ತಿ ದರೂ

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code