ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂತ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ

ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂತ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ

ಹುಟ್ಟಿ ಬಾರೊ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸಕಲ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯನೆ

ನೋವ ಸಹಿಸಲಾರೆವು… ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆವು                     || ಅ.ಪ ||

 

ಪ್ರಾಂತಜಾತಿ ಪಂಥ ಪಕ್ಷ ಸೀಮೆಗಳನು ದಾಟಿದೆ

ಭಾರತೀಯರೆದೆಯ ಹೃದಯ ತಂತಿಗಳನು ಮೀಟಿದೆ

ಸಂಕುಚಿತತೆ ಮೀರಿ ನಿಂತ ತ್ಯಾಗಭರಿತ ಜೀವನ

ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಭರಿತ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಪಾವನ                || 1 ||

 

ರಾಜಕೀಯ ನೆಪಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಧರ್ಮ ಪಾಲಕ

ಸತತ ನಾಡ ಸೇವೆ ಗೈದ ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಕ

ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಭವ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ಗೈದ ದಿವ್ಯಮಾಂತ್ರಿಕ

ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಶಿಖರವೇರಿ ನಿಂತ ಸಾಧಕ                               || 2 ||

 

ದ್ವೇಷಭರಿತ ಅರಿಗಳೆಡೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತಚಾಚಿದೆ

ಹಗೆಯ ಹೊಗೆಯ ಧಗೆಯ ತಣಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನು ಮಣಿಸಿದೆ

ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕಠೋರಿಯಾಗಿ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಉದಾರಿಯಾಗಿ

ಅಭ್ಯುದಯಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ನೀನು ದೂರ ತೆರಳಿದೆ                || 3 ||

 

(ಅಜಾತಶತ್ರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ವಿಧಿವಶರಾದಾಗ ಬರೆದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಗೀತೆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code