ಸಂಘಶಕ್ತಿ ದಿವ್ಯರೂಪ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೀ

ಸಂಘಶಕ್ತಿ ದಿವ್ಯರೂಪ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೀ
ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಕಾಲೀ ಸಮ ಅಸುರ ಮರ್ದಿನೀ               
ಜೀವನ ಕೀ ಸಂಜೀವನೀ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಿಣೀ
ಭಾಗೀರಥಿ ಮಂಗಲಮಯಿ ಪಾಪ ನಾಶಿನೀ          || ಪ ||

ಬೋಲೋ ಜಯ ! ಬೋಲೋ ಜಯ ! ಜಯ ವಿಮೋಚಿನೀ
ರಾಷ್ಟ್ರಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೋ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಿನೀ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಧವಲ ಯಶೋಗಾನ ಗಾಯನೀ
ಶಿವ ಜೀ ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಕರೇ ಧೈರ್ಯದಾಯಿನೀ        || 1 ||

ದುರ್ಬಲ ಕೀ ಶಕ್ತಿ ಯಹೀ ತೇಜ ನಿರ್ಮಿಣೀ
ಸಬಲೋಂ ಕೇ ಧ್ಯೇಯಭೂತ ರಿಪು ವಿದಾರಿಣೀ
ಸಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಣೀ
ಪತಿತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ಯಹ ಧನ್ಯ ತಾರಿಣೀ    || 2 ||

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಮಿಲ ಜಾವೇ ಘೋಷ ಕಾರಿಣೀ
ಮಧುರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮಾಮೃತ ಸತತ ವರ್ಷಿಣೀ
ಪಿಯೇ ಜಾ ಪಿಯೇ ಜಾ ಪೀಯೂಷ ಕೀ ಖನೀ
ಅಮರ ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋ ವಿಶ್ವ ಮೋಹಿನೀ   || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code