ಸಾರೆ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಛಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಹಮಾರ

ಸಾರೆ ಜಹಾ ಸೇ ಅಚ್ಛಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಹಮಾರ
ಹಮ್ ಬುಲ್ ಬುಲೇ ಹೈ ಇಸ ಕೀ ಏ ಗುಲಸಿತಾ ಹಮಾರ ಹಮಾರ  || ಪ ||

ಪರ್‍ಬತ ವೋ ಸಬ ಸೇ ಊಂಚ ಹಮ ಸಾಯ ಆಸಮಾನ ಕಾ
ಓ ಸಂತರಿ ಹಮಾರ ಓಪಾಸ ಬಾನ ಹಮಾರ ಹಮಾರ            || 1 ||

ಗೋದೀ ಮೇ ಖೇಲ್ ತೀ ಹೈ ಇಸ ಕೀ ಹಜಾರ ನದಿಯಾ
ಗುಲಶನ ಹೈ ಜಿಸ್ ಕೇ ದಮ ಸೇ ರಶ್ಕೆ ಬಿನಾ ಹಮಾರ ಹಮಾರ    || 2 ||

ಮಜಹಬ ನಹೀ ಸಿಖಾತಾ ಆಪಸ ಮೇ ಪೈರ ರಖನಾ
ಹಿಂದಿ ಹೈ ಹಮ್ ವತನ್ ಹೈ ಹಿಂದು ಸಿತಾ ಹಮಾರ ಹಮಾರ    || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code