ಸ ಜಯತಿ ಜಗತಿ ಸನಾತನಧರ್ಮಃ

ಸ ಜಯತಿ ಜಗತಿ ಸನಾತನಧಮಃ
ಸತ್ಯಮಿದಂ ಸತ್ಯಮ್
ಉಪದೇಶಃ ಖಲು ಯಸ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಃ
ನಿತ್ಯನವೀನೋsಯಂss || ಪ ||

ನಿರ್ಮಲಭಕ್ತ್ಯಾ ಕರ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಂ
ಕುರುತಾವಿರತಂ ಫಲಮವಿಚಿಂತ್ಯ
ಅಯಮಿಹ ಧರ್ಮಃ ರಕ್ಷತ ಧರ್ಮಂ
ರಕ್ಷತಿ ಧರ್ಮೋಹಿss || 1 ||

ಅರ್ಚತ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಂಕರಮಥವಾ
ಜಿನಮಾಚಾರ್ಯಂ ಬುದ್ಧಮಥಾನ್ಯಮ್
ಏಕೋ ದೇವೋ ನಾಮ ವಿಭಿನ್ನಂ
ನಾಸ್ತಿ ವಿವಾದೋsತ್ರss || 2 ||

ಅಯಮಿಹ ಸ್ಪೃಶ್ಯಃ ಅಯಮಸ್ಪೃಶ್ಯಃ
ಉಚ್ಚೋ ಹ್ಯೇಕಃ ನೀಚೋsಪ್ಯಪರಃ
ಏವಂರೂಪಃ ಭಿನ್ನೋಭಾವಃ
ಕಲ್ಪಿತ ಏವಾಯಂss || 3 ||

ಭೂತಲಮೇಕಂ ಯತ್ರ ನಿವಾಸಃ
ಕುಲಮಪ್ಯೇಕಂ ಮನುಕುಲಜಾನಾಂ
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇ ಭ್ರಾತರ ಯೂಯಂ
ಮಾ ವಿಸ್ಮರತೇದಂss || 4 ||

ಜಾತಿರಭಿನ್ನಾ ನೀತಿರಭಿನ್ನಾ
ಲಕ್ಷ್ಯಮಭಿನ್ನಂ ಕಾರ್ಯಮಭಿನ್ನಂ
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವೇ ಸಂಗಚ್ಛಧ್ವಂ
ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿರಿಹss || 5 ||

ದ್ವೇಷಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಭೇದಂ ಹಿತ್ವಾ
ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸತತಂ ಚೇತಸಿ ಕೃತ್ವಾ
ಕ್ರಿಯತೇ ಕಾರ್ಯಂ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ
ಭವಿತಾ ಸಿದ್ಧಿರಿಹss || 6 ||

ಧರ್ಮೇ ರಕ್ತಿಃ ಕರ್ಮಣಿ ಸಕ್ತಿಃ
ದೈವೇ ಭಕ್ತಿಃ ಪಾಪವಿರಕ್ತಿಃ
ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಭವಭಯತರಣೇ
ಏಷಾಯುಕ್ತಿರಹss || 7 ||

ಮನಸಾ ಸತತಂ ಧ್ಯಾಯತ ಭದ್ರಂ
ವಚಸಾ ಸತತಂ ನಿಗದತ ಭದ್ರಂ
ಕೃತ್ಯಾ ಸತತಂ ಕುರುತ ಚ ಭದ್ರಂ
ಭವತಿ ಹಿ ವೋ ಭದ್ರಂss || 8 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code