ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ ಹೇ ! ಯುಗ ಪುರುಷ ಹೇ !

ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ ಹೇ ! ಯುಗಪುರುಷ ಹೇ !
ಹೋ ಚುಕೀ ಅಬ ವೇದಿ ರಚನಾ
ಕೋಟಿಶಃ ಸಾಧಕ ಖಡೇ ಹೈ ಹವ್ಯ ಲೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಪನಾ || ಪ ||

ಆಪ ಅಬ ನವ ಮಂತ್ರ ಬೋಲೇ, ಔರ ಧದಕೀ ಯಜ್ಞಜ್ವಾಲಾ
ಏಕ ಇಂಗಿತ ಪರ ಚಢಾಯೇಂ, ಲಕ್ಷ ಜೀವನ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ
ಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವ ಮಾಂ ನಿಹಾರೇ, ಪೂರ್ಣ ಸಬ ಕಾ ದಿವ್ಯ ಸಪನಾ || 1 ||

ಆಜ ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷ ಕಲುಷಿತ, ರಾಷ್ಟ್ರಕಾ ದುಃಖಪೂರ್ಣ ಜೀವನ
ಹೋ ತುಮ್ಹಾರೀ ಪ್ರೇರಣಾ ಸೇ, ಚಿರ ಸುಗಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಕಣಕಣ
ಹಮ ಕರೇಂ ಸರ್ವಸ್ವ ದೇಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೀ ನವ ದಿವ್ಯ ರಚನಾ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code