ರಣಮಂತ್ರದುಚ್ಚಾರ ಘನಶೌರ್ಯದೋಂಕಾರ

ರಣಮಂತ್ರದುಚ್ಚಾರ ಘನಶೌರ್ಯದೋಂಕಾರ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುತಿಹುದಥರ್ವಣದ ಮಾರಣದ ಹೂಂಕಾರ || ಪ ||

ಪುನರುದಿತವಾಗುತಿದೆ ಮಾನಹತ ಪಾಣಿಪತ
ವಿಜಗೀಷು ಭಾರತಕೆ ಜಯದೊಲವ ತರಲು
ಚಾರಣರ ರಣಗಾನದನುರಣನದಾಹ್ವಾನ
ನವಚೇತನವನಿತಿಹಾಸಕೆರೆಯುತಿರಲು                                 || 1 ||

ನೆಲದೆದೆಯು ಬೇಗುದಿಯ ರುಧಿರನರ್ತನಕೆಂದು
ಕುದಿವಗ್ನಿಪರ್ವತವೆ ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಇಂದು
ಬಾಗದ ಮನೋಬಲವೆ ಭಾರತದ ಭುಜಬಲವೆ
ಕೊಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಜಗದಕ್ಷಿ ನಿಜವರಿಯಲೆಂದು                         || 2 ||

ಹಸಿರು ಹಳದಿಯ ಭೂತ ಸಂಕೇತದುತ್ಪಾತ
ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಕಣ್ಗೆಸೆಯುತಿರೆ ಧೂಮಕೇತು
ಭೂಮಿ ಭೈರವಿಯಾಗು ವ್ಯೋಮಸೀಮೆಯ ತಾಗು
ಗೋಣ್ಮುರಿದು ಬಿಸುಡು ನಶಿಸಲಿ ರಾಹು ಕೇತು                    || 3 ||

ಪಂಚನದಿಯಧಿಜಲಧಿ ಪರ್ವತದ ಹಿಮನೆಲದಿ
ಹೇಳಿ ಓ ವೈರಿಗಳೆ ಬಯಸುವಿರ ಯುದ್ಧ
ನಿದ್ದೆಯಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಿಂದುವಿದೋ ಮೇಲೆದ್ದ
ಎಚ್ಚತ್ತು ಎದ್ದಿಹನು ಎಲ್ಲದಕು ಸಿದ್ಧ!                                  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code