ಪುಟಿದು ಚಿಮ್ಮುತಿದೆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯು

ಪುಟಿದು ಚಿಮ್ಮುತಿದೆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯು ಹೃದಯದೊಳಗಿನಿಂದ
ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುತಿದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ತಾಯ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ          || ಪ ||

ಶುಭವ ಅರುಹುತಿದೆ ಶುಭ್ರ ಮುಂಜಾವು ಭಾಸ್ಕರನ ಕಿರಣ ಭಾಷ್ಯ
ಹಬ್ಬಿ ಹರಡುತಿದೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆಯು ಭಾರತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಲಾಸ್ಯ
ಅಣು ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಮಾರ್ದನಿಸುತಿದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷ
ಅನುರಣಿಸುತಿದೆ ಮೈಯ ಕಣಕಣವು ಸಂಘಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷ          || 1 ||

ಯಶವು ನಿಶ್ಚಯವು ಯತ್ನ ಬೇಕಿಹುದು ಶ್ರಮಕೆ ಫಲವು ಸತ್ಯ
ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದ ಅವಕಾಶವೀಗಲೇ ಹಿಂದುತ್ವ ಭದ್ರ ಕವಚ
ದುಷ್ಟ ಕೂಟಗಳ ಹುಟ್ಟನಡಗಿಸಲು ಐಕ್ಯತೆಯ ಸ್ನೇಹ ಸೂತ್ರ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಹುದು ಸಂಚೆಲ್ಲ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ          || 2 ||

ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಘ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತ
ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲು ತನುಮನಗಳಲ್ಲು ಮೊಳೆದಿಹುದು ಒಂದೆ ಭಾವ
ಬಿತ್ತಿ ಒಮ್ಮತವ ಅಳಿಸಿ ತರತಮವ ಗಳಿಸುವೆವು ತಾಯ ಒಲವ
ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಮೆರೆಸುವುದೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code