ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ ಜಲ ಭಾರದಾಂಬಿಕೆ ಭವಲ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ ಜಲ ಭಾರದಾಂಬಿಕೆ ಭವಲ
ಪಾದಪಂಕಜಂಳಿಲ ಸದಾಮುದಾ ವಿನಿದರಾಯ
ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣ ಮಾಯ ಭಾವಿಯೋನ್ನು ಕೈವರಿಕ್ಕುವಾನ     || ಪ ||

ಮರಞೇ ಪೋಯ ನಿಂಡೆ ಭೂದಕಾಲ ಚರಿದಮೋಕ್ರ್ಕವೆ
ನಿರತ್ರಿಟುನ್ನು ಮೀಝಹಕಳಶು ಧಾರಯಾಯ ಸುಮಂಗಲೆ
ಬಣನ್ರ್ನುಪೋಯಿ ಮದಿಮರನ್ನು ಞಿಳಿನಿಯುನಂಗಿಡಾ
ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ…… (ಮೂರು ಸಾಲು)            || 1 ||

ದಿಳಡಿಂಟುನ್ನು ಮೂರ್ಚಯೆರಿಟುನ್ನ ವಾಳು ಕೈ ಕಳಿಲ
ಹೃದಯಭಿತ್ತಿಕಳ ದಕರ್ತು ಪಾಞಿಟುನ್ನು ಚುಟುನಿಣಮ್
ಇದಾ ವರುನ್ನು ದಾಮಸಿಚೈಡಾದೆ ಞಿಡಂಳಂಬಿಕೆ         
ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ…….   || 2 ||

ಅಮ್ಮದನ ಕಡಾಕ್ಷಮೊನ್ನು ಮಾತ್ರಮಾಣಿಡೆಂದಿಲುಮ್
ದನ್ನಿಟ್ಟುನ್ನ ದುಳಕ್ಕರುತ್ತಿಯೆಝಹಕಳಕ್ಕಿಡೆಂಪ್ಪೊಝ ಹುಮ
ವನ್ನಿಟ್ಟುನ್ನು ದೆಟ್ಟುಕಳ ಕ್ಷಮಿಚ್ಚು ಮಾಪ್ಪು ನಲ್ಕುವಾನ    || 3 ||
ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ……… ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code