ಪ್ರಕೃತಿ ಭಲೇ ವಿಪರೀತ ಖಡೀ ಹೋ

ಪ್ರಕೃತಿ ಭಲೇ ವಿಪರೀತ ಖಡೀ ಹೋ
ಕಾಲಚಕ್ರ ಭೀ ಪಡೇ ಥಾಮನಾ |
ಸಂಕಟ ಕೇ ತೂಫಾನೀ ಸಾಗರ
ಚೀರ ಕರೇಂಗೇ ಸಫಲ ಸಾಮನಾ ||
ಸತತ್ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಯೋಜನಾ
ನಿತ್ಯ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ || ಪ ||

ವಿಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗುಪ್ತ ಸಭೀ ಕುಛ
ರೂಪ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅತಿ ಅದೃಶ್ಯ ಹೈ
ಕಿಂತು ಸಜಗ ನಿರ್ಭಯ ಸಧೈರ್ಯ ಹೋ
ಕರನಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಧರ್ಮ-ಕೃತ್ಯ ಹೈ ||
ಅವಿರಲ ಜೀವನ ಚಲೇ ಜಗತ್ ಮೇ
ಸೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಕೀ ಯಹೀ ಕಲ್ಪನಾ
ನಿತ್ಯ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ…. || 1 ||

ನಯೇ-ನಯೇ ಢಂಗ್ ವಿಕಸಿತ ಹೋಂಗೇ
ನಯೀ-ನಯೀ ಪದ್ಧತಿ ಆಯೇಂಗೇ |
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಹೀ ಪುರಾನೀ ಅಪನೀ
ಜನ-ಜೀವನ ಕೋ ಸರಸಾಯೇಗೀ ||
ಚಕ್ರ-ಅಖಂಡಿತ ಯಹೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ
ಯಹೀ ಸೃಜನ ಕೀ ಸಹಜ ಧಾರಣಾ
ನಿತ್ಯ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ…. || 2 ||

ವಿಘ್ನೋಂಕೇ ಗಿರಿ ಅಚಲ ಅನಾಮಿಕ
ಕದಮ್-ಕದಮ್ ಹರ್ ಪಗ ರಖೇಂಗೇ |
ಭರೀ ದುಪಹರೀ ಕಾ ರವಿ ಗ್ರಸ ಲೇಂ
ಐಸೇ ರಾಹು-ಕೇತು ಡೋಲೇಂಗೇ ||
ಕಿಂತು ಅಟಲ್ ನಿರ್ಬಾಧ ಬಢೇ ಹಮ್
ಜೀವನ ಕೀ ಗೀತಸಹಜ ಭಾವನಾ
ನಿತ್ಯ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ…. || 3 ||

ಸುಖ-ದುಖ-ವಿಪದಾ-ಬಾಧಾ-ಸುವಿಧಾ
ಯಹೀ ಮಾರ್ಗ ಮಿಲೋಂ ಕೇ ಪತ್ಥರ |
ಕಿಂತು ಇಸೀ ಮೇ ಆನಂದಿತ ಹೋ
ಖೋಜೇ ಹಮ ಉನ್ನತಿ ಕೇ ಅವಸರ ||
ವಿಜಯ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಭರತಭೂಮಿ ಕೀ
ಚಾಹೇ ಸಾಗರ ಪಡೇ ಬಾಧನಾ
ನಿತ್ಯ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ….|| 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code