ಫಿರ ಆಜ ಭುಜಾಯೇ

ಫಿರ ಆಜ ಭುಜಾಯೇ ಫಡಕ ಉಠೀ ಭಾರತ ಕೇ ವೀರ ಜವಾನೋ ಕೀ
ಹಮ ಪರ ಪ್ರಹಾರ ಕರನೆವಾಲೆ ಚಿಂತಾ ಕರ ಅಪನೆ ಪ್ರಾಣೋ ಕೀ        || ಪ ||

ಜಿಸನೆ ಭೀ ಹಮೆ ಚುಸೌತಿ ದೀ, ಉಸ ಪರ ಆಯಾ ಹೈ ಕ್ರೋಧ ಸದಾ,
ಸಂಗಿನೋ ಕಾ ಸಂಗಿನೋ ಸೆ ಹಮ ಲೇತೆ ಹೈ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಸದಾ,
ಹಮ ತತ್ಪರ ಹೈ ದೊಹರವೆ ಕೊ ಫಿರ ಕಥಾ ವಿಜಯ – ಅಭಿಯಾನೋ ಕೀ || 1 ||

ಹಮ ಫೌಲಾದಿ ಸೀನೆವಾಲೆ, ಹಮ ಅಂಗಾರೆ ಪೀನೆವಾಲೆ,
ಶೋಶಿತ ಕಾ ತಿಲಕ ಲಗಾಡೆ ಹೈ, ಆಜಾದೀ ಸೆ ಜೀನೆ ವಾಲೆ,
ಸಾಹಸ ಸೆ ದಿಶಾ ಮೋಡ ದೇತೆ, ಆನೆವಾಲೆ ತೂಫಾನೋ ಕೀ             || 2 ||

ಮುಶ್ಕಿಲ ಸೆ ಶಾಂತ ಹುವಾ ಕರತಾ, ಜಬ ಭೀ ಯಹ ರಕ್ತ ಉಬಲತಾ ಹೈ
ಹಮ ಜೀವಿತ ನಹೀ ಛೋಡತೆ ಹೈ, ಉಸಕೊ ಜೋ ಜಹರ ಉಗ ಆತಾ ಹೈ
ಇತಿಹಾಸ ಕಥಾಯೇ ಕಹತಾ ಹೈ, ಅಬತಕ ಅಚೂಕ ಸಂಧಾನೋ ಕೀ      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code