ಪರಮ ಪವಿತ್ರದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ (ಮಲೆಯಾಳಮ್)

ಪರಮ ಪವಿತ್ರದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ ಭಾರದಾಂಬೆಯೆ ಪೂಜಿಕ್ಕಾನ
ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿ ಸೆಚನಮೇಲ್ಕುಮ ಪೂನ್ಯಾವನಗಳುಂಡಿವಿಡೆ, ಪೂನ್ಯಾವನಗಳುಂಡಿವಿಡೆ   || ಪ ||

ಇಲಯುಮ ಇದಳುಮ ಪೂವುಮ ವೋಟ್ಟುಮ ಇರುತ್ತೇಟುತ್ತಾಯ ದೆಟ್ಟೀಡಾನ
ದಲಕುಂಬಿಟ್ಟು ದರೂಮ್ ಪೂಂಕೊಂಬುಖಲ ದಜಹಚ್ಚು ವಲರುನ್ನಿಂಡಿವಿಡೆ
ಅಡಿಮುಡಿ ದೇವನ ವಾಸನವಿದರಿ ಅಮ್ಮಕ್ಯರ್ಪಿಚ್ನಿಡಾನಾಯ
ಪಲನಿರಮೆಂಕಿಲುಮೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಯ ವಿಟ್ಟುನ್ರ್ನಿಟುನ್ನು ಮುಕುಳಂಗಲ
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ ಭಾರದಾಂಬೆಯೆ ಪೂಜಿಕ್ಕಾನ
ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿ…..   || 1 ||

ಭಗತ್ಸಿಂಹನುಮ ಝಾನ್ಸಿಯು ಮಿನಿಡೆ ಪ್ರಭಾದ ಭೇರಿ ಮಜಹಕ್ಕುನ್ನು
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನರವಿಂದಂಮಾರ ಇವಿಡೆ ಪೂವಿಟ್ಟುರಕ್ಕುನ್ನು
ರಾಮಕೃಷ್ಣನುಮ ರಾಮದಾಸನುಮ ಇವಿಡೆ ನಿವೇದಿಚ್ಚಿಟುನ್ನು
ಇವಿಡೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಕಳ ಫಲದವ್ಯಮು ಪೂರ್ವಿಡುನ್ನು ಫಲಿದವ್ಯಮು ಪೂರ್ವಿಡುನ್ನು
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ ಭಾರದಾಂಬೆಯೆ ಪೂಜಿಕ್ಕಾನ
ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿ…..  || 2 ||

ಅವರುಡೆ ಶ್ರೀ ಪೀಠತ್ತಿಲ ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ದೋಜಹದುಣರಾನಾಯ
ಇವಿಡೆ ದಳಿರಿಟು ಮೋರೊಟ್ಟ ಮೋಟ್ಟುಮ ವಾಡಿಕ್ಕೋಝಹಿಜ್ಜು ವೀಝಹಲ್ಲಾ
ಅವರುಡೆ ಧನ್ಯಾತ್ಮಾವವಿರಾಮಮ ದಝಹುಕೀಟುನ್ನಿ ಆರಾಮಮ
ದವಿಡೆವರೂ ಈ ಕಾಟ್ಟೊನ್ನೆಕ್ಲ್ಕೂ ಇವಿಡೆ ಭಾರದ ಮುಣರುನ್ನೂ ಇವಿಡೆ ಭಾರದ   ಮುಣರುನ್ನೂ
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ ಭಾರದಾಂಬೆಯೆ ಪೂಜಿಕ್ಕಾನ
ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿ…..  || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code