ಪಡುವಣ ತೆಂಕಣ ಮೂಡಣದಂಚಿನ

ಪಡುವಣ ತೆಂಕಣ ಮೂಡಣದಂಚಿನ ದಿವ್ಯಾಂಬುಧಿ ಸಂಗಮವು
ಶಕ್ತ ಸಾಗರವು ಭಕ್ತಿಯಾಗರವು ಉಕ್ಕೇರುತಲಿದೆ ಜನಮನವು || ಪ ||

ಆ ಪ್ರಲಯಂಕರ ರುದ್ರಭಯಂಕರ ಹರಮಂದಿರ ಹೈಮಾದ್ರಿ
ಜೀವನದಿಯುಗಮ ಭಾವನಿಧಿ ಪರಮ | ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ವರಗಂಗೋತ್ರಿ || 1 ||

ಗಿರಿಝರಿ ಕಂದರ ವನಸಿರಿ ಸುಂದರ ಗುಡಿಗೋಪುರದುದ್ಯಾನ
ಗಂಗೆ ತುಂಗೆಯರ ಸಿಂಧು ಯಮುನೆಯರ | ಮಂಜುಳ ಮಂಗಳ ಅಭಿಯಾನ || 2 ||

ಗುರುಗೋವಿಂದರ ಪಂಚನದೀ ತಟ ವಿದ್ರೋಹದ ಸೆಲೆಯಾಯ್ತೇ
ಭದ್ರಭಾರತವು ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳುತಲಿ | ಧರ್ಮ ಭಂಜಕರ ನೆಲೆಯಾಯ್ತೆ || 3 ||

ತೊಡು ರಣದೀಕ್ಷೆಯ ವೀರೋದ್ಘೋಷವ ಗಿರಿಗಹ್ವರದಿಂ ಮೊಳಗು
ಪ್ರಾಂತ ಜಾತಿಗಳ ಭ್ರಾಂತ ನಿಶೆಯಳಿಸಿ | ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ಮುಂಬೆಳಕು || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code