ಓ ನೌಜವಾನ ದೇಶ ಕೇ ಉಠೋ ಉಠೋ ಉಠೋ

ಓ ನೌಜವಾನ ದೇಶ ಕೇ ಉಠೋ ಉಠೋ ಉಠೋ
ಓ ಸುತ ಮಹಾನ ದೇಶ ಕೇ ಉಠೋ ಉಠೋ ಉಠೋ  || ಪ ||

ಕಾಂಪ ರಹಾ ಹೈ ಆಸಮಾನ ಕಾಂಪ ರಹೀ ಹೈ ಧರಾ
ಹೈ ದ್ವೇಷ-ಅಗ್ನಿ ಮೇ ಹೀ ಮಾನವತ್ವ ಜಲ ಮರಾ
ಕರಾಹ ಆಹ ವೇದನಾಭರೀ ಪುಕಾರ ಸೇ
ಚತುರ್ದಿಗಂತ ವಿಶ್ವ ವ್ಯೋಮ ಆಜ ಹೈ ಭರಾ
ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯಾ ಸುಸಂಘಟಿತ ಕಿಯೇ ಹುಯೇ
ಓ ಶಕ್ತಿವಾನ ದೇಶ ಕೇ ಉಠೋ ಉಠೋ ಉಠೋ     || 1 ||

ಉಠೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಕೀ ಲಿಯೇ ಮಶಾಲ ತುಮ
ರಖೋ ಸಮುಚ್ಚ ಗರ್ವಸೇ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಭಾಲ ತುಮ
ಬನೋ ಸ್ವದೇಶ-ಶತ್ರು ಕೇ ಸಮಕ್ಷ ಕಾಲ ತುಮ
ರಚೋ ಸುದೃಢ ಸುಸಂಘಟಿತ ಅಜಯ ದಿವಾಲತುಮ
ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗ್ಯಸೂತ್ರ ಆಜ ಹಾಥ ಮೇ ಲಿಯೇ
ಓ ಭಾಗ್ಯವಾನ ದೇಶ ಕೇ ಉಠೋ ಉಠೋ ಉಠೋ   || 2 ||

ಜಗಾ ರಹೀ ತುಮ್ಹೇ ಅತೀತ ಕೀ ಕಹಾನಿಯಾ
ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶದೀಪ ಪರ ಮಿಟೀ ನಿಶಾನಿಯಾ
ಪಂಜಾಬ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಂಗ ಭೂ ಜಗಾ ರಹೀ
ಜಗಾ ರಹೀ ಸುಹಾಗ ಸೇ ಲುಟೀ ಜವಾನಿಯಾ
ಸ್ವದೇಶ ಹಿತ ಶಿವಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಾ ವಿರಾಗ ಲೇ
ವ್ರತಿ ಮಹಾನ ದೇಶ ಕೇ ಉಠೋ ಉಠೋ ಉಠೋ   || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code