ಓ ವಿಜಯ ಕೆ ಪರ್ವ ಪೌರುಷ ಕ ಪ್ರಖರ ಸೂರಜ ಉಗಾದೆ

ಓ ವಿಜಯ ಕೆ ಪರ್ವ ಪೌರುಷ ಕ ಪ್ರಖರ ಸೂರಜ ಉಗಾದೆ,
ಪಾರ್ಥಕೆ ಗಾಂಢೀವಧಾರಿ ಹಾಥ ಕಾ ಕಂಪನ ಛುಡಾ ದೇ
ಓ ವಿಜಯ ಕೇ ಪರ್ವ ಪೌರುಷ                            || ಪ ||

ಪಾಂವ ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಹಿಚಕಿಚಾಹಟ ಆ ಸಮಾಯೀ,
ಕ್ಯೂ ನವಲ ತಾರುಣ್ಯ ಮೆ ನಿರ್ವೀರ್ಯತಾ ದೇತೀ ದಿಖಾಯೀ,
ಶತ್ರುವೋ ಕೀ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯೂ ಹಮ ಹೀನ ಹೋಕರ ಆಂಕತೆ ಹೈ,
ಆಂಖ ಕೆ ಆಗೆ ಭಲಾ ಕ್ಯೂ ಭೂತ ಭಯ ಕೆ ನಾಚತೆ ಹೈ,
ಆಜ ರಗ-ರಗ ಮೆ ಲಹೂ ಕಾ ಖೋಲತಾ ಉಫಾನ ಲಾ ದೇ
ಓ ವಿಜಯ ಕೇ ಪರ್ವ ಪೌರುಷ                            || 1 ||

ಪೀಟ ಪರ ಅರವಿಂದ ಚಢತೆ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಆಜ ಹಸತೇ,
ಓ ವೃಹದ್ರತ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ! ಜಾ ತುಝೆ ಅಂತಿಮ ನಮಸ್ತೇ,
ಗಿರಿ ಅರಾವಲಿ ಕೀ ಶಿಲಾವೋ ಅಬ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ ಚಲೋತುಮ,
ಆಜ ಹಿಮ ಕೆ ವಕ್ಷ ಪರ ಚಿತ್ತೌಡ ಕೆ ಜೌಹರ ಜಲೋ ತುಮ,
ಚೀನ ಕೀ ಪ್ರಾಚೀರ ಪರ ತೂ ಟಾಪ ಚೇತಕ ಕೀ ಅಡಾದೇ
ಓ ವಿಜಯ ಕೇ ಪರ್ವ ಪೌರುಷ                           || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code