ನಿರ್ಮಾಣೋ ಕೇ ಪಾವನ ಯುಗ ಮೇ

ನಿರ್ಮಾಣೋ ಕೇ ಪಾವನ ಯುಗ ಮೇ ಹಮ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನ ಭೂಲೇ,
ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನಾ ಕೀ ಆಂಧೀ ಮೇ ವಸುಧಾ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನ ಭೂಲೇ          || ಪ ||

ಮಾನಾ ಅಗಮ ಅಥಾಹ ಸಿಂಧು ಹೈ ಸಂಘರ್ಷೋ ಕಾ ಪಾರ ನಹೀ ಹೈ,
ಕಿಂತು ಡೂಬನಾ ಮಝಧಾರೋ ಮೇ ಸಾಹಸ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹೀ ಹೈ,
ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯಾ ಸುಲಝಾನೇ ಕೋ ನೂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ನ ಭೂಲೇ        || 1 ||
ವಸುಧಾ…..

ಶೀಲ ವಿನಯ ಆದರ್ಶ ಶಿಷ್ಟತಾ ತಾರ ಬಿನಾ ಝಂಕಾರ ನಹೀ ಹೈ,
ಶಿಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ವರ ಸಾಧ ಸಕೇಗೀ ಯದೀ ನೈತಿಕ ಆಧಾರ ನಹೀ ಹೈ,
ಕೀರ್ತಿ ಕೌಮುದಿ ಕಿ ಗರಿಮಾ ಮೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾ ಉತ್ಥಾನ ನ ಭೂಲೇ           || 2 ||
ವಸುಧಾ…..

ಆವಿಷ್ಕಾರೋ ಕೀ ಕೃತಿಯೋ ಮೇ ಯದಿ ಮಾನವ ಕಾ ಪ್ಯಾರ ನಹೀ ಹೈ,
ಸೃಜನ ಹೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಹೈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾ ಉಪಕಾರ ನಹೀ ಹೈ,
ಭೌತಿಕತಾ ಕೇ ಉತ್ಥಾನೋ ಮೇ ಜೀವನ ಕಾ ಉತ್ಥಾನ ನ ಭೂಲೇ               || 3 ||
ವಸುಧಾ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code