ನಿನ್ನನೆಂತು ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನನೇನು ಬೇಡಲಿ

ನಿನ್ನನೆಂತು ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನನೇನು ಬೇಡಲಿ
ನಿನ್ನ ಸೊಬಗ ನಾನೆಂತು ಬಣ್ಣಿಪೆ ತಾಯೆ ?      || ಪ ||

ತುಂಬಿ ಹರಿವ ನದಿಗಳು ಒಡಲೊಳಗಿನ ಗಣಿಗಳು
ಸಾಲು ಸಾಲು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳು
ಮುಕುಟದಲಿ ಹಿಮರಾಶಿ ಪದತಲದಲಿ ಜಲರಾಶಿ
ನಿನ್ನೊಡಲ ಸಂಪದವ ನನ್ನಾಣೆ ಅರಿಯೆ ತಾಯೆ      || 1 ||

ನಿನ್ನ ಸುತರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಕಿಲ್ಲ ಸಾಟಿ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಧರ್ಮವ ಒಯ್ದರವರು ಕಡಲ ದಾಟಿ
ದುಃಖ ದೈನ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿಂತರವರು ಅಂದು ಮೆಟ್ಟಿ
ಅವರೆಲ್ಲರ ಶೌರ್ಯಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತೆ ತಾಯೆ    || 2 ||

ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೈನ್ಯ ಕಳೆಯೆ ಮನದೊಳಗಿನ ತಿಮಿರ ಅಳಿಯೆ
ಸುತರೆಮ್ಮಯ ಬಾಹುಗಳಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಳುಕಿ ಹರಿಯೆ
ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ಥಾನವ ದೇಶದಮಿತ ಸಂಪದವ
ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನವರತ ಹರಸು ತಾಯೆ     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code