ನಿಲ್ಲದಿರು ನಡೆಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ

ನಿಲ್ಲದಿರು ನಡೆಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ
ಎಲ್ಲೆಯಾಗಸದಂಚು ಗುರಿಯದೊಂದೇ        || ಪ ||

ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಗರದಿ ಹೆದ್ದೆರೆಗಳೇ ಬರಲಿ
ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಕೃತುಶಕ್ತಿ ಬಲದಿ
ಸಾಹಸವೆ ಒರೆಗಲ್ಲು ನಿಶೆಯಳಿಸಿ ನೀ ನಿಂದೆ
ಪ್ರಾಣ ಪಣ ಹೋರಾಟ ವಚನ ಪಾಲನೆಗೆಂದೆ   || 1 ||

ದೇಶವಿದು ಅಖಂಡ ನಾನದರ ಅಂಗ
ಹಿಡಿದ ಧರ್ಮವ ಬಿಡೆನು ಪಡೆದೆ ಸತ್ಸಂಗ
ದಣಿವಿಲ್ಲ ತಣಿವಿಲ್ಲ ಆಮಿಷಕೆ ಮಣಿದಿಲ್ಲ
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದೆ        || 2 ||

ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲವೀ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ
ನಾನೆಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೀನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ
ಕಣ ಕಣವು ಚಣ ಚಣವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತವೆಂದೆ
ಚರಣದ ರಜವೆನಗೆ ಕೃತಾರ್ಥವೆಂದೆ          || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code