ನಿಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯು ಗೆಲ್ಲುವುದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು

ನಿಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯು ಗೆಲ್ಲುವುದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು
ನಿಲ್ಲದೋಡಲಿದೆ ನಿಲುಗಡೆಯ ಗಡಿಯು || ಪ ||

ವಿಜಯಗಳ ಬರಸೆಳೆದು ಸೋಲ ತುಳಿದು
ಭುಜಕೀರ್ತಿಪ್ರಭೆ ಬೆಳಗಿ ಹಗೆಯ ಹಳಿದು
ಸೊಕ್ಕು ಸುಲಿಗೆಯ ಗರ್ವ ಮದೋನ್ಮತೆಯ
ಶವದಹನಕಿದೋ ತರುತಿಹೆವು ಉರಿಯ || 1 ||

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾನಿಪತ ಕಳೆದುದೊಮ್ಮೆ
ಕಳೆಯದಿದೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಬಲುಮೆ
ಅದೋ, ಪುನರುದಿಸುವಿತಿಹಾಸದೊಲುಮೆ
ನಮ್ಮದಿದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವತುಲ ಹೆಮ್ಮೆ || 2 ||

ಸತ್ಪಥದಿ ಜೊತೆಗಿಹುದು ಗೈದ ಶಪಥ
ಧರ್ಮರಥಕಿಹುದು ಕರ್ಮಾಶ್ವ ನಿರುತ
ಇಹೆವು ರಥಿಕರು ಧನುವ ಠೇಂಕರಿಸುತ
ಸಾರಥಿಯು ತಾನಿಹನು ಪಾರ್ಥಪ್ರೀತ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code