ನವಜೀವನದಧ್ಯಾಯವ ಬರೆಯಲು

ನವಜೀವನದಧ್ಯಾಯವ ಬರೆಯಲು
ಹರಿದೇಳಿರಿ ಜಡತೆಯ ಪೊರೆಯ
ತಾಯ್ನೆಲದಭಿಮಾನದ ದಾವಾಗ್ನಿಗೆ
ದೂಡಿರಿ ಅಪಮಾನದ ಹೊರೆಯ || ಪ ||

ಪರರಾಕ್ರಮಣದ ಕರಿನೆರಳೆರಗಿದೆ ದೇಶದ ಭವಿತವ್ಯದ ಮೇಲೆ
ವಿಧ್ವಂಸದ ಹೆಡೆ ತೆರೆದಾಡುತಲಿದೆ ಗೃಹ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆಲ್ಲಿಯ ಬೆಲೆಯು? ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಾಗಲಿ ಜನ ಹೃದಯ || 1 ||

ಕೃತಿ ಕಾಣದ ಒಣಭಕ್ತಿಯನಣಗಿಸಿ ವ್ರತಧಾರಿಗಳಾಗಿರಿ ಸುತರೆ
ಹಿಮಗಿರಿ ದ್ವಾರದಿ ಸಾಗರತೀರದಿ ನಡೆಯಲಿ ಉರಿಗಣ್ಣಿನ ಪಹರೆ
ನಂದಲು ಬಿಡದಿರಿ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಚಿರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉರಿಯ || 2 ||

ನೀತಿಗೆ ಸಂಧಾನದ ಸವಿಮಾತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಂತಿಯ ಬೋಧನೆಗೆ
ಚಕ್ರಾಯುಧಧರನಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸತ್ಪಾತ್ರತೆ ಗಳಿಸುವವರೆಗೆ
ತನುಮನಧನ ಜೀವನದಿಂ ಗೈಯುವ ಭಾರತ ಹಿತದಾರಾಧನೆಯ || 3 ||

ನಿಜ ಸೇವಾಭಾವದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ ತಾಯ್ನೆಲದುದ್ಧಾರದ ಗುರಿಯ
ಶಿಲೆಗಳ ಸಿಡಿಸುತ ಉಕ್ಕಿನ ಹೃದಯದಿ ಕದಲಿಸಿ ಸಂಕಟಗಳ ಗಿರಿಯ
ಯೌವನದಾವೇಶವ ಒಡಮೂಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಬದಲಿಸಿ ವಿಧಿಯ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code