ನೌಜವಾಜ ಸೈನಿಕಾ ಉಚಲ ಪಾವುಲಾ (ಮರಾಠಿ)

ನೌಜವಾನ ಸೈನಿಕಾ ಉಚಲ ಪಾವುಲಾ
ಫುಡೇ ಚಲಾ ಫುಡೇ ಚಲಾ ಧ್ವನಿ ನಿನಾದಲಾ || ಪ ||

ಮಾಯ ದೇಶ ಆಪುಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾಹಲಾ
ಉಚ್ಚ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರ ಚಢ ವಿನ್ಯಾಸ ತ್ಯಾಜಲಾ
ವ್ಹಾ ತಯಾರ್ ವ್ಹಾ ಹುಷಾರ್ ವ್ಹಾ ತಯಾರ್ ವ್ಹಾ ಹುಷಾರ್ ಘೋಷ
ಜಾಹಲಾ || 1 ||

ಶಿವಾಜಿ ಶೂರ ಬಾಜಿ ವೀರ ಬಾಪು ಗೋಖಲೇ
ಪ್ರತಾಪ ಥೋರ ಸಮರಧೀರ ಅಮರ ಜಾಹಲೇ
ತೀ ಉದಾತ್ತ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ, ತೀ ಉದಾತ್ತ ಭವ್ಯದಿವ್ಯ, ಸ್ಮರ ಪರಂಪರಾ || 2 ||

ತಿಲಕ ಕೇಶವ ನರೇಂದ್ರ ಥೋರ ಅಗ್ರಣೀ
ರಂಗಲೇ ಸ್ವದೇಶ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗುನೀ
ತ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ದೇವಮಾನ್, ತ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ದೇವಮಾನ ದೇಶ ಆಪುಲಾ || 3 ||

ಮಾರ್ಗ ತವ ತುಲಾಧರೀ ಭಯಾಣ ಭಾಸಲಾ
ವಿಪತ್ತಿಚಾ ಗಿರಿ ಜರೀ ಸಮೋರ ಟಾಕಲಾ
ದೇ ಧಡಕ್ ತೂ ಬೇ ಧಡಕ್, ದೇ ಧಡಕ್ ತೂ ಬೇ ಧಡಕ್
ನಿಪೋಡ ತ್ಯಾಜಲಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code