ಮುನಿವರವಿಕಸಿತ (ಸುಂದರಸುರಭಾಷಾ)

ಮುನಿವರವಿಕಸಿತ-ಕವಿವರವಿಲಸಿತ-
ಮಂಜುಲಮಂಜೂಷಾ, ಸುಂದರಸುರಭಾಷಾ
ಅಯಿ ಮಾತಸ್ತವ ಪೋಷಣಕ್ಷಮತಾ
ಮಮ ವಚನಾತೀತಾ ಸುಂದರಸುರಭಾಷಾ || ಪ ||

ವೇದವ್ಯಾಸ-ವಾಲ್ಮೀಕಿ-ಮುನೀನಾಂ
ಕಾಳಿದಾಸ-ಬಾಣಾದಿ-ಕವೀನಾಂ
ಪೌರಾಣಿಕ-ಸಾಮಾನ್ಯ-ಜನಾನಾಂ
ಜೀವನಸ್ಯ ಆಶಾ, ಸುಂದರಸುರಭಾಷಾ || 1 ||

ಶ್ರುತಿಸುಖನಿನದೇ ಸಕಲಪ್ರಮೋದೇ
ಸ್ಮೃತಿಹಿತವರದೇ ಸರಸವಿನೋದೇ
ಗತಿ-ಮತಿ-ಪ್ರೇರಕ-ಕಾವ್ಯ-ವಿಶಾರದೇ
ತವ ಸಂಸ್ಕೃತಿರೇಷಾ, ಸುಂದರಸುರಭಾಷಾ || 2 ||

ನವರಸ-ರುಚಿರಾಲಂಕೃತಿ-ಧಾರಾ
ವೇದವಿಷಯ-ವೇದಾಂತ-ವಿಚಾರಾ
ವೈದ್ಯ-ವ್ಯೋಮ-ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ-ವಿಹಾರಾ
ವಿಜಯತೇ ಧರಾಯಾಂ, ಸುಂದರಸುರಭಾಷಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code