ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವುದೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು

ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವುದೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು
ಇಲ್ಲವೆಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಭಯ ಭೀತಿಯು || ಪ ||

ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ ಚಲಿಸಿ ವೇಗದಿ
ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳನು ದಾಟಿ ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗದಿ
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನಾಗರ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಭೀಕರ
ಗೆಲ್ಲುವನಕ ನಿಲ್ಲವೆಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ವಿಘ್ನಸಾವಿರ || 1 ||

ಛತ್ರಪತಿ ಚರಿತೆಯೆಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಶತ್ರುನಾಶ ಗೈದ ಗಾಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ
ನಾವು ವೀರಪುತ್ರರು, ಮಾನವತೆಯ ಮಿತ್ರರು
ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿಂದು ನಾಡ ರಕ್ಷಕ || 2 ||

ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಾ
ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾರುವಾ
ಹುಸಿ ವಿಚಾರವಾದಕೆ, ನಾಡನೊಡೆವ ಭೇದಕೆ
ಚಿರವಿದಾಯ ಸಾರಿ ಭವ್ಯರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code