ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ

ಮೃದಪಿ ಚ ಚಂದನಮಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ
ಗ್ರಾಮೋ ಗ್ರಾಮಃ ಸಿದ್ಧವನಮ್
ಯತ್ರ ಚ ಬಾಲಾ ದೇವೀ ಸ್ವರೂಪಾ
ಬಾಲಾಃ ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ
ಬಾಲಾ ಸರ್ವೇ ಶ್ರೀರಾಮಾಃ || ಪ ||

ಹರಿಮಂದಿರಮಿದಮಖಿಲಶರೀರಂ
ಧನಶಕ್ತೀ ಜನಸೇವಾಯೈ
ಯತ್ರ ಚ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ವನರಾಜಃ
ಧೇನುರ್ಮಾತಾ ಪರಮಶಿವಾ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿವಗುಣಗಾನಂ
ದೀಪನುತಿಃ ಖಲು ಶತ್ರುಪರಾ || 1 ||

ಭಾಗ್ಯವಿಧಾಯಿ ನಿಜಾರ್ಜಿತಕರ್ಮ
ಯತ್ರ ಶ್ರಮಃ ಶ್ರಿಯಮರ್ಜಯತಿ
ತ್ಯಾಗಧನಾನಾಂ ತಪೋನಿಧೀನಾಂ
ಗಾಥಾಂ ಗಾಯತಿ ಕವಿವಾಣೀ
ಗಂಗಾಜಲಮಿವ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಂ
ಜ್ಞಾನಶಂಸತಿ ಯತಿವಾಣೀ || 2 ||

ಯತ್ರ ಹಿ ನೈವ ಸ್ವದೇಹವಿಮೋಹಃ
ಯುದ್ಧರತಾನಾಂ ವೀರಾಣಾಂ
ಯತ್ರ ಹಿ ಕೃಷಕಃ ಕಾರ್ಯರತಃ ಸನ್
ಪಶ್ಯತಿ ಜೀವನಸಾಫಲ್ಯಂ
ಜೀವನಲಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಹಿ ಧನಪದವೀ
ಯತ್ರಚ ಪರಶಿವ-ಪದಸೇವಾ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code