ಮೇರೀ ಚಿರ ಸಾಧ ಸಫಲ ಕರದೇ

ಮೇರೀ ಚಿರ ಸಾಧ ಸಫಲ ಕರ ದೇ || ಪ ||

ವಿಸ್ಮೃತ ಕರದೇ ಮೇರೇ ಬೀತೇ ಜೀವನ ಕಾ ಅಜ್ಞಾನ್
ಕರದೇ ಉಜ್ವಲ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮಹಾನ್
ಮೇರೇ ಚಿರ ಅವಿರುದ್ಧ ವಚನ ಮೇ ಗೌರವ ಗರಿಮ ಕಾ ಸ್ವರ ಭರದೇ
ಮೇರೀ ಚಿರ ಸಾಧ ಸಫಲ ಕರ ದೇ || 1 ||

ಮೇರಾ ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನ ತೇರೇ ಚರಣೋ ಕಾ ಹೋ ವಿಸ್ಮಯ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಗ ಪಡೇ ಪ್ರಗತಿ ಕೇ ನೂತನ ಪಥಪರ ನಿರ್ಭಯ
ಭರದೇ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ವರದ ಕರ ಮೇರೇ ನತ ಮಸ್ತಕ ಪರ ಧರದೇ
ಮೇರೀ ಚಿ ಸಾಧ ಸಫಲ ಕರ ದೇ || 2 ||

ಗ್ರಂಥಿತ ಕರದೇ ಸ್ನೇಹ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಮಾನವ ಮುಕ್ತಿ ಅಮೋಲ
ಯುಗಯುಗ ಕೀ ಕಾರಾ ಕೇ ಜರ್ಜರ ಮೀಲಿತ ಲೋಚನ ಖೋಲ
ಚಿರ ಸುಂದರ ಶಿವ ಸತ್ಯ ಬನೇ ಜಗ ಐಸಾ ದೈವೀ ವಿಜಯೀ ವರದೇ
ಮೇರೀ ಚಿರ ಸಾಧ ಸಫಲ ಕರ ದೇ || 3 ||

ಜಯ ಜಯ ಕೀ ಧ್ವನಿಯೋ ಸೇ ಜಾಗೇ ಸೋತೇ ಜನ ಕಾ ಜೀವನ
ನಿಕಲೇ ಸಬ ಕೇ ರೋಮ ರೋಮ ಸೇ ಜನನೀ ಸೇವಾ ಕಾ ಪ್ರಣ
ಸಾಹಸ ಸತ್ಯ ಶೀಲ ಕೀ ಜೀವಿತ ಧಾರಾ ಘರ ಘರ ಆಜ ಬಹಾದೇ
ಮೇರೀ ಚಿರ ಸಾಧ ಸಫಲ ಕರ ದೇ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code