ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಿತೃಭೂಮಿ ಧರ್ಮ ಭೂ ಮಹಾನ್

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಿತೃಭೂಮಿ ಧರ್ಮ ಭೂ ಮಹಾನ್
ಭರತ ಭೂ ಮಹಾನ ಹೈ ಮಹಾನ ಹೈ ಮಹಾನ್ || ಪ ||

ಕೈಲಾಸ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಿಸಕೇ ಭಾಲಕೇ ಮುಕುಟ ಮಣಿ
ಹೈ ಲೋಕ ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋ ಅನೂಪ ರೂಪ ಕೇ ಧನೀ
ನ ಹೈ ಜಹಾನ ಮೇ ಮಹಾನ್ ಸ್ಥಾನ ಜಿನ ಸಮಾನ್ || 1 ||

ಜಹಾಂ ವಿಶಾಲ ಜಾಹ್ನವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ ಗೋಮತೀ
ಕೌಶಿಕೀ ಕಾವೇರಿ ಸರಯೂ ತಾಪತೀ ಇರಾವತೀ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಂಧು ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರೀ ಮಹಾನ್ || 2 ||

ಯೇ ರುದ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಜಿಸಕಿ ದಿವ್ಯತಾ ಕೇ ದೀಪ ಹೈ
ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಜಿಸಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ
ಬದರಿ ಜಗನ್ ದ್ವಾರಕಾ ರಾಮೇಶ ಜಿಸಕಿ ಧಾಮ್ || 3 ||

ಯಹ ತತ್ವದರ್ಶಿಯೋ ಮಹಾ ಮನೀಷಿಯೋ ಕಿ ಹೈ ಧರಾ
ಯಹಾಂ ನಿವಾಸ ಸಂತ, ಸಿದ್ಧ, ಯೋಗಿಯೋ ಕಾ ಹೈ ಸದಾ
ಜನ ಜನ ಮೆ ವಾಸ ಕರ ರಹೇ ಭಗವಾನ ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ || 4 ||

ಸಂನ್ಯಾಸಿಯೋ, ಭೂಪಾಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೋ ಕೀ ಜನ್ಮ ಭೂ
ಸ್ವಧರ್ಮ ಧ್ವಜ ಫಹರಾ ಗಯೇ ಜೋ ವಿಶ್ವ ಭರ ಮೇ ದೂರ ದೂರ
ಸುನೋ ಅತೀತ ಗಾ ರಹಾ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಗಾನ್ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code