ಮಥಿಸಿ ಮೈದಳೆಯುತಿದೆ ಹಿಂದುತ್ವದಮೃತ

ಮಥಿಸಿ ಮೈದಳೆಯುತಿದೆ ಹಿಂದುತ್ವದಮೃತ
ಗತಿಸಿದೆ ವಿದ್ವೇಷ ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ || ಪ ||

ವೇದಗಳ ದರುಶನವ ಲೋಕದೆದುರಲಿ ತೆರೆದು
ಬದುಕಿನುನ್ನತ ಗತಿಯ ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದು
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ನೀತಿಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಧರ್ಮಪಥ
ಕಾಲದ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರಿಸಿದೆ ಸತತ || 1 ||

ಜನಮನವ ಸಂಸ್ಕೃರಿಸಿ ತರತಮದ ಕೆಡುಕಳಿಸಿ
ಬಲದುಪಾಸನೆ ಕಲಿಸಿ ಬಲಿದು ಸಂಘಟಿಸಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸದ್ಗುಣ ಸುಮಗರಳುತಿವೆ ಅನವರತ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಸಂಘ ಸಿದ್ಧಾಂತ || 2 ||

ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ
ದುರ್ಮತಿಗೆ ದುರ್ಜನಕೆ ರಣವೀಳ್ಯ ನೀಡಿ
ಗೆಲುವೆ ಗುರಿಯಾಗಿಹುದು ಸೋಲಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ
ಛಲದಿ ನಿಜಗೊಳಿಸೋಣ ವಿಜಗೀಷು ಚರಿತ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code