ಸೋ ನೈ ರೀ ಚಿಡಕಲೀ ರೇ (ಮಾರವಾಡಿ)

ಸೋ ನೈ ರೀ ಚಿಡಕಲೀ ರೇ, ಪ್ಯಾರೊ ಮ್ಹಾರೊ ದೇಂಸಡೊ
ನರ ವೀರಾ ರೀ ಖಾನ ಜಗತ ಅಗವಾಣಿ ರೇ || ಪ ||

ದೂಧ ದಹೀ ರೀ, ಅಠೈ ನದಿಯಾ ಬಹತೀ, ರಿಧ ಸಿಧೆ ಸಾಥೈ ನವ ನಿಧ ರಹತೀ,
ಹೋತಿ ಅಠೈ ಮೋಕಳಿ ಗಾಯಾ, ರಹತೀ ಫಳಫೂಲಾ ರೀ ಛಾಯಾ,
ಕರಸಾ ಅನ್ನಾ ಫಣೋ ನಿಪಜಾತಾ, ಬಾನೌ ದೇಖ ದೇವ ಶರಮಾತಾ,
ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ರೇ ಭಾರತ ಭೋಮ ಹೈ,
ಈ ರೋ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ರೂಪ, ದುನಿಯಾ ಜಾಣಿ ರೇ || 1 ||

ಆ ಧರತೀ ಹೈ ರಿಷಿ ಮುನಿಯಾಂ ರೀ, ಚಿಂತತಾ ಕರತೀ ಸಬ ದುನಿಯಾ ರೀ,
ಗೂಂಜಿ ಅಠೈ ವೇದ ರೀ ವಾಣಿ, ಗೀತಾ ರಣ ಮೆ ಪಡೀ ಸುಗಾಣಿ
ವಿರಸ್ಯೋ ಹೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಠೈ ಹೀ ಜಲಮೀ ಸಾರೀ ಕಳಾ ಕಠೈ ಹೀ
ಆ ತೋ ಜಗತ ಗುರು ಹೀ ರೈ, ಭಾರತ – ಭರತೀ,
ಅಬ ತನ ಮನ ಜೀವನ ವಾರ, ಬಾ ಛವಿ ಲ್ಯಾಣಿ ರೇ || 2 ||

ಆ ಧರತೀ ನರ ನಾಹರ ಜಾಯಾ, ನಾರ್ಯ ಭಿ ರಣ ಮೆ ಹಾಢ ದಿಖಾಯಾ,
ಸೂರಾ ಲಡತಾ ಸಿಈಸ ಕಟ್ಯೊಡಾ, ದೇಖ್ಯಾ ಪೀಛೆ ನಹೀ ಹಟ್ಯೋಡಾ,
ರಣ ಮೆ ಸದಾ ವಿಜಹ ಹೀ ಪಾಯಿ ಸಾರೈ ಧರಮ ಧಜಾ ಫಹರಾಯಿ,
ಆ ತೋ ಕರಮ ಭೌಮ ಹೈರೇ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ ರೀ,
ಅಗ ತನ ಮನ ಜೀವನ ವಾರ, ಬಾ ಛವಿ ಟ್ಯಾಣಿರೇ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code