ಮಧು ಋತು ಆಯಿ

ಮಧು ಋತು ಆಯೀ ಫಾಗುನ ಕೀ ಫಿರ ಲೇಕರ ನಯೀ ಬಹಾರ್,
ಏಕ ನಯೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಕರಾತಿ ವೀರೋ ಮೆ ಸಂಚಾರ್               || ಪ ||

ಜಬ-ಜಬ ವಸಂತ ಋತು ಹೈ ಆತಿ, ಬಲಿದಾನೋ ಕೀ ಯಾದ ದಿಲಾತಿ,
ವೀರೋಂ ಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ಬಢಾತೀ, ದೇಕರ ಅಪನಾ ಪ್ಯಾರ          || 1 ||  

ಪೂಜ್ಯ ಧ್ವಜಾ ಕೀ ರಕ್ಷಾ ಹೇತು, ಕಲಗೀಧರ ಕೇ ನಹ್ನೆ ಬಚ್ಚೇ,
ಬಲಿ ಹುಎ ಚಮಕಾರ ಗುರ್ಗ ಪರ, ಅಜೀತ ಜೌರ ಜುಝೂರ        || 2 ||

ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಕೀ ನಹ್ಮಿ ಕಲಿಯಾ, ಪ್ರಾಣ ತಜೆ ಪರ ಧರ್ಮ ನೆ ಘೋಡಾ,
ವೈರಾಗಿ ಕಾ ನಹ್ನಾ ಬಚ್ಚಾ, ಬಲಿ ಹುಎ ಸುಕುಮಾರ              || 3 ||

ಧರ್ಮೀ ವೀರ ಹಕೀಕತ ಪ್ಯಾರಾ, ಏಕ ದೂಜ ಕಾ ಚಂದ್ರ ಢಾ ಮಾನೋ
ಬಢಾ ನಹೀ ಪರ ಪೂರ್ಣ ಹೋ ಗಯಾ, ದೈವೆಚ್ಛಾನು ಸಾರ        || 4 ||

ಇನ ಪರ ಫೂಲ ಚಢಾನೆ ಮನೋ, ದುನಿಯಾ ಭರ ಕೆ ಫೂಲ ಹೈ ಖಿಲತೆ
ಇಸೀಲಿಯೆ ಹರ ವರ್ಷ ಹೈ ಆತಿ, ನಯೀ ಬಸಂತ ಬಹಾರ್        || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code