ತೇರಿ ಜೈಕಾರ ಮಾಂ ಕರಾಂ ಬಾರಂ ಬಾರ ಮಾಂ (ಪಂಜಾಬಿ)

ತೇರಿ ಜೈಕಾರ ಮಾಂ ಕರಾಂ ಬಾರಂ ಬಾರ ಮಾಂ, ತೈ ಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ತೈನಂ ನಮಸ್ಕಾರ |
ಹೇ ಮಾಂ ಭಾರತೀ ಉತಾರಾಂ ತೇರಿ ಆರತಿ, ಪ್ಯಾರ ಸತಕಾರ ಮೇರಾ ಕರೋ ಸ್ವೀಕಾರ ||

ಧನ್ನ ಭಾಗ ಸಾಸೆ ಮಾಯೆ ತೇರಿ ಗೋದ ವಿಚ್ಚ ಆಯೆ
ತೇರಿ ಮಮತಾ ದೇ ಕೊಯೆ ಹೆಠಾಂ ಸಬ ಸುಖಕದ
ಪುನಂಭೂಮಿ ತೂ ಪ್ಯಾರಿ ಸದಾ ಮಹಾ ಮಂಗಲಕಾರಿ
ತೈಥೋ ಸದಕೆ ಬಲಿಹಾರಿ ತೇರೆ ಲಾಲ ತೇರೆ ಜಾಯ
ದಿವ್ಯ ಆವೋ ಹವಾ ತೇರಾ ಸಾಧು ಸುಭಾ, ಮಂಗೆ ಸಬದಾ ಭಲಾ, ಸದಾ ಪ್ರಭು
ಗುಣ ಗಾಯೆ |
ಮೇರಾ ತನಮನಧನ, ಮೇರಾ ಜೀವನ ಮರನ, ಸಬತೇರೆ ಅರಪಣ ದೇವಾಂ
ತೇರೇ ಬತೋಂ ವಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇರಿ ಜೈ ಜೈಕಾರ……

ಹೇ ಪ್ರಭು ಭಗವಾನ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ದೀ ಸಂತಾನ
ತೇರಾ ಕರದೀ ಧಿಯಾನ ಸಾನೂ ದೇವೋ ವರದಾನ
ತೇರಾ ಹೀ ಪುನೀತ ಕಾಜ ಸಿರೆ ಲಾವುಣ ಲಹೀ ಆಜ
ಕಮರ ಕಸಕೆ ಜಾನಾಂಜ ಆ ಡಟೆ ನೇ ಮೈದಾನ
ಉಚ್ಚ ಸುರಚಪಾ ಕಿರದಾರ, ಅಜಯ ಶಕ್ತಿ ದಾ ಭಂಡಾರ
ನಾ ಕೋಯಿ ಸಕೆಲಲಕಾರ ಏಸೀ ಹೋವೆ ತಾನ ಶಾನ
ಐನಾ ಕರೀ ಸಮರ್ಥ ಸೂಲಾ ಕಂಡಿಯಾ ದಾ ಪಥ ಜಿಹನೂ
ಖುದ ಪಯಾ ಹಥ ಖುಷಿ, ಖುಷಿ ಹೋವೆ ಪಾಠ
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇರೀ ಜೈ ಜೈ ಕಾರ…..

ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಧನಾ ಅಖಂಡ ಶೂರ ವೀರತಾ ಪ್ರಚಂಡ
ಇಹೋಲೋಕ ಪರಲೋಕ ದೇ ಆನಂದ ದೀ ಡಗರ
ಜೋಶ ತೀವ್ರ ಅಮರ ಏನಾ ಸಿನಿಯಾ ಚ ಭರ
ತೋ ಜೊ ಲಯಿಎ ಅಸೀ ಕರ ಸಬ ಮಂಜಲಾಂ ನೂ ಸರ
ಜಥೆನಂದ ವಿಜಯಶಾಠೀ ಹೋವೆ ಕಾರಜಿ ಪ್ರಣಾಲಿ
ರಾಬಿ ದೇಶ ಧರಮವಾಲಿ ವಿಚ್ನ ರಹೇ ನಾ ಕಸರ
ಪರಮ ಭೈಬವ ಮಾಂ ಪಾವೆ ಗುರು ವಿಶ್ವ ದಾ ಕಹಾವೆ
ರಖೀ ವತನಾಂ ನೂ ಚಡದೀ ಕಲಾ ಚ ಕರತಾರ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code