ಮನ ನೂಂ ಇಕ ಮಂದರ ಬನಾ ಕೇ (ಪಂಜಾಬಿ)

ಮನ ನೂಂ ಇಕ ಮಂದರ ಬನಾ ಕೇ
ಮಾಂ ದೀ ಮೂರತ ವಿಚ ಸಜಾಕೇ
ಶಕ್ತಿ ದಾ ಆಹ್ವಾನ ಕರಿಯೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ದಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಿಯೇ ||

ಕರಿಯೇ ಓಹ ಸಬಯಾದ ಸಾಥೀ
ವತನ ಲಯೀ ಜಾನಾಂ ಲುಟಾ ಗಯೇ |
ಆಜಾದ ಹೋವೆ ದೇಶ ಆಪಣಾ
ಓಸ ಲಯೀ ಜೀವನ ಮಿಟಾ ಗಯೇ |
ಫಾಸಿಯೊಂ ದೇ ಫಂದಿಯಾ ದಾ
ಆವೋ ಫಿರ ಸಮ್ಮಾನ ಕರಿಯೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ದಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಿಯೇ ||

ವಡ್ಡಿಯಾಂ ಕೀ ಡೋಲಣಾ ಸೀ
ಛೋಟಿಯಾಂ ನೆ ಹದ ಮುಕಾಯೀ
ಜುಲ್ಮ ದೀ ದೀವಾರ ಅಂದರ
ಫತೇಹ ಭಾರತ ದೀ ಬುಲಾಯೀ
ಲಾಲ ಗೋಬಿಲ್ದ ದೇ ಖಂಡೇ ನೇ,
ಬಿಖರೆ ಲಹೂ ದಾ ಧ್ಯಾನ ಧರೀಯೇ |
ರಾಷ್ಟ್ರ ದಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಿಯೇ ||

ವತನ ದೇ ಬಲಿದಾನಿಯಾಂ ದೇ
ಸುಫನೇ ಜೋ ರಹ ಗಯೇ ಅಧೂರೆ |
ದೇಶ ನೂಂ ಅಖಂಢ ಕರಕೇ
ಹುಣ ಅಸಾಂ ಕರನೇ ನೆ ಪುರೇ |
ಮಾತ ಆಪಣೀ ದಾ ಸಿಂಹಾಸನ
ಕುಶಲ ಹತ್ತಾಂ ನಾಲ ಗಢೀಯೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ದಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಿಯೇ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code