ಲೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ

ಲೋ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ
ಶತ ಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಕೇ ಕಂಜ ಖಿಲೇ ಹೈ
ಆಜ ತುಮ್ಹಾರೀ ಪೂಜಾಕರನೇ,
ಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಸಂಗ ಮಿಲೇ ಹೈ || ಪ ||

ಮಾಂ ಕೇ ಪದಪದ್ಮೋ ಮೇ ತುಮನೇ,
ಜೋ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಪಹಾರ ರಖಾ ಹೈ
ಸತ್ಯ ಚಿರಂತನ ಅಕ್ಷಯ ಹೈ,
ಹಿಂದೂ ಕೀ ಅಮಿಟ ರೂಪ ರೇಷಾ ಹೈ
ತವ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಸೇ ನಿರ್ಮಿತ ತನ,
ಮನ ಮಾನೋ ಅನಭೇದ್ಯ ಕಿಲೇ ಹೈ || 1 ||

ತುಮನೇ ಕಿಯಾ ವ್ಯತೀತ ಕಠಿಣತಮ,
ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರಾಙ್ಮುಖ ಜೀವನ
ಭೀಷ್ಮ ಸಮಾನ ರಹೇ ತುಮ ಅವಿಚಲ,
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೇ ಹಿತ ಆಜೀವನ
ದೇವ ತುಮ್ಹಾರೀ ಘೋರ ತಪಸ್ಯಾ,
ಕೇ ಹೀ ಯೇ ತೋ ಸುಫಲ ಮಿಲೇ ಹೈ || 2 ||

ತುಮ ಅಜಾತ-ಅರಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹೀ,
ಸಂಘಶಕ್ತಿ ಕೇ ವಲಯ ಕೋಣ ಥೇ
ದೇವ ಬತಾ ದೋ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೀ ಭೀ,
ಕ್ಯೋಂ ಇತನೇ ಸಂತುಷ್ಟಮೌನ ಥೇ
ಸುನಕರ ಪಾವನ ಚರಿತ ತುಮ್ಹಾರಾ,
ಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಪತ್ಥರ್ ಪಿಘಲೇ ಹೈ || 3 ||

ಆಜ ತುಮ್ಹಾರೀ ಪಾರ್ಥಿವ ಪ್ರತಿಮಾ,
ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುವೋ ಸೇ ಅದೃಶ್ಯ ಹೈ
ಕಿಂತು ಕೋಟಿ ಉರ ನಿಲಯೋ ಮೇ ತವ,
ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ಥಿತ ಅಖಂಡ ಹೈ
ತೇಜೋಮಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತುಮ್ಹಾರೇ,
ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ ಅಗಣಿತ ನಿಕಲೇ ಹೈ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code