ಲಕ್ಷ್ಯ ತಕ ಪಹುಂಚೆ ಬಿನಾ

ಲಕ್ಷ್ಯ ತಕ ಪಹುಂಚೆ ಬಿನಾ, ಪಥ ಮೆ ಪಥಿಕ ವಿಶ್ರಾಮ ಕೈಸಾ
ಪಥ ಮೆ ಪಥಿಕ ವಿಶ್ರಾಮ ಕೈಸಾ                          || ಪ ||

ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಅತಿ ದೂರ ದುರ್ಗಮ, ಮಾರ್ಗ ಹೈ ಹಮ ಜಾನತೆ ಹೈ,
ಕಿಂತು ಪಥ ಕೆ ಕಂಟಕೋ ಕೊ ಹಮ ಸುಮನ ಹೀ ಮಾನತೆ ಹೈ,
ಜಬ ಪ್ರಗತಿ ಕಾ ನಾಮ ಜೀವನ ಯಹ ಅಕಾಲ ವಿರಾಮ ಕೈಸಾ  || 1 ||

ಧನುಷ ಸೇ ಜೋ ವೂಟತಾ ವಹ, ಬಾಣ ಕಬ ಮಗ ಮೆ ಠಹರತಾ,
ದೇಖತೆ ಹೀ ದೇಖತೆ ವಹ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾ ಹೈ ಮೇಧ ಕರತಾ,
ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರೇರಿತ ಬಾಣ ಹೈ ಹಮ, ಠಹರನೆ ಕಾ ಕಾಮ ಕೈಸಾ      || 2 ||

ಬಾಲ ರವಿ ಕೀ ಸ್ವರ್ಣ ಕಿರಗೆ, ನಿಮಿಷ ಮೇ ಭೂಪಠ ಪಹುಂಚತಿ,
ಕಾಲಿಮಾ ಕಾ ನಾಶ ಕರತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಜಗ ಮಗ ಜಗತ ಕರತಿ,
ಜ್ಯೋತಿ ಕೆ ಚಿರ ಪುಂಜ ಹೈ ಹಮ, ಕೊ ಅಮಾಂಸೆ ಕಾಮ ಕೈಸಾ || 3 ||

ಆಜ ಪಹಲೆ ಸೆ ನಿಕಟ ಹೈ, ದೇಖ ಲೋ ವಹ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಪನಾ,
ಪಗ ಬಢಾತೆ ಹೀ ಚಲೋ ಬಸ, ಸತ್ಯ ಹೋಗಾ ಶೀಘ್ರ ಸಪನಾ,
ಧರ್ಮ ಪಥ ಕೆ ಪಥಿಕ ಕೊ ಫಿರ ದೈವ, ದಕ್ಷಿಣ ವಾಮ ಕೈಸಾ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code