ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜಸೇ ಸಮಾಜ ಸೂತ್ರ ಬದ್ಧ ಹೋ

ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜಸೇ ಸಮಾಜ ಸೂತ್ರ ಬದ್ಧ ಹೋ
ಮಾತೃಭೂ ಕೀ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೋ      || ಪ ||

ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಮೇ ಹಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಹೀ
ಸ್ವದೇಶ ಮೇ ಸುರಾಜ್ಯ ಕೀ ಹೋ ನಿರ್ಮಿತಿ ಸಹೀ
ಪ್ರಾಣಸೇss ದಾನಸೇs
ಪ್ರಾಣದಾನಸೇ ಅಖಂಡ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೋ     || 1 ||

ತ್ಯಾಗ ಶೌರ್ಯಕೇ ಪ್ರತೀಕ ಹೋಗಯೇ ಯಹಾ
ಅಸಂಖ್ಯ ವೀರ ದೇಶಭಕ್ತ ಆಜ ಹೈ ಕಹಾ
ಉನ ಸಮಾನ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್
ಉನ ಸಮಾನ ಭಕ್ತಿಮಾನ ಕೋಟಿ ಹಿಂದು ಹೋ   || 2 ||

ಪಂಥ ಬೋಲಿ ಜಾತಿ ಕೀ ಅನೇಕ ಟೋಲಿಯಾ
ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವೃಕ್ಷ ಕೀ ಅಸಂಖ್ಯ ಡಾಲಿಯಾ
ಸಾವಧಾನ್ ನೌಜವಾನ್
ದೇಶ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೋ       || 3 ||

ಕಾರ್ಯ ಕೀ ಗತೀ ಬಢೇಗಿ ಸಂಘಶಕ್ತಿ ಸೇ
ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ವಿಕಾಸ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸೇ
ಹಿಂದು ಭೂ ಪುಣ್ಯ ಭೂ
ಹಿಂದು ಭೂ ಹಮಾರಿ ಏಕ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಹೋ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code