ಕೋಟಿ ಶೀರ್ಷ ಜಯ ಕೋಟಿ ನಯನ ಜಯ

ಕೋಟಿ ಶೀರ್ಷ ಜಯ ಕೋಟಿ ನಯನ ಜಯ
ಕೋಟಿ ಬಾಹು ಜಯ ಕೋಟಿ ಚರಣ ಜಯ               || ಪ ||

ಏಕ ವಿರಾಟ ಪುರುಷ ಸಮ ಭಾರತ, ಪ್ರಕಟಿತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇಹೋ ಮೇ
ಜೈಸೇ ಏಕ ಗಗನ ವ್ಯಾಪಕ ಹೈ, ಧರತೀ ಕೇ ಅನಗಿನ ಗೇಹೋ ಮೇ
ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆಸೇತು ಹಿಮಾಲಯ ಸೀಮಾ ಹೈ ಭೌಗೋಲಿಕ ತೇರೀ
ಪರ ನರತ್ವ ಸೇ ಈಶ್ವರತ್ವ ತಕ, ಫೈಲೀ ತೇರೀ ಪರಧಿ ಉಜೀರೀ
ಅವತಾರೋ ಕೇ ಲೀಲಾ ಸ್ಥಲ ತುಮ, ದಿವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷೋ ಕೀ ಜನನೀ
ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಹೈ ತೀರ್ಥ ತುಮ್ಹಾರಾ, ಧೂಲ ತುಮ್ಹಾರೀ ಪಾತಕ ಹರನೀ
ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಲ್ಪತರು ಕೇ ಅಮೃತ ಫಲ ಆನಂದ ಸದನ ಜಯ          || 1 ||

ಜೀವನ ಮಂತ್ರ ತುಮ್ಹಾರಾ ದರ್ಶನ, ಪಾವನ ವೇದ ತುಮ್ಹಾರೀ ವಾಣೀ
ಚಿಂತನ ಮನನ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೈ, ಗಾಯನ ಹೈ ಗೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಗಂಗಾ ಜಲ ಸೇ ಸರಲ ಸೌಮ್ಯ ತುಮ, ಉಪನಿಷದೋ ಸೇ ಗಹನ ಅತಲ ಹೋ
ತುಮ ಮುರಲೀ ಸೇ ಲಲಿತ ಸುದರ್ಶನ, ಕಾಲಚಕ್ರ ಸೇ ವಿಕಟ ಪ್ರಬಲ ಹೋ
ಚೂರ ಚೂರ ಹೋ ಜಾಯೇ ತೇರೇ, ವಜ್ರ ವಕ್ಷ ಸೇ ಜೋ ಟಕರಾಯೇ
ತೂ ವಹ ಸಂಗಮ ಹೈ ಜೋ ಭೇಂಟೇ, ತೇರೀ ರುಕ ಲಹರ ಹೋ ಜಾಯೇ
ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಜಯ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಜಯ ಜಯತಿ ಪುರಾತನ ನಿತ ನೂತನ ಜಯ  || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code