ವಹ ಜೀವನ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಜೀವನ ಹೈ

ವಹ ಜೀವನ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಜೀವನ ಹೈ, ಜೋ ಕಾಮ ದೇಶಕೆ ಆನ ನ ಸಕಾ
ವಹ ಚಂದನ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಚಂದನ ಹೈ, ಜೋ ಅಪನಾ ವನ ಮಹಕಾ ನ ಸಕಾ  || ಪ ||

ಜಿಸಕಿ ಧರತೀ ಪರ ಜನ್ಮ ಲಿಯಾ, ಜಿಸಕೆ ಸಮೀರ ಸೇ ಸಾಂಸ ಚಲೀ
ಜಿಸಕೆ ಅಮೃತ ಸೇ ಪ್ಯಾಸ ಬುಝೀ, ಜಿಸಕೀ ಮಾಟಿ ಮೇ ದೇಹಪಲೀ
ವಹ ಕ್ಯಾ ಸಪೂತ ಜೋ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾನ ನ ಸಕಾ || 1 ||

ಮುನಿವರ ದಧೀಚಿ ಹೋ ಗಯೇ ಅಮರ, ಜಿನಕೀ ಹಡ್ಡಿಯೋ ಸೇ ವಜ್ರ ಬನಾ
ಸಂಕಟ ಸಮಾಜ ಕಾ ದೂರ ಕಿಯಾ, ದೇಕರ ಪಾವನ ಶರೀರ ಅಪನಾ
ವಹ ಮಾನವ ಕ್ಯಾ ಸಮಾಜ ಕೆ ಹಿತ ಜೋ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಸೂನ ಚಢಾ ನ ಸಕಾ || 2 ||

ಏಸೆ ಮಹಾನ ಚಾಣಕ್ಯ ಜಿನ್ಹೋನೆ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಕಾ ಸೃಜನ ಕಿಯಾ
ಅನ್ಯಾಯಿ ರಾಜಾ ಕೋ ರೌಂದಾ, ಯೂನಾನಿ ಶತ್ರು ಭಗಾ ದಿಯಾ
ವಹ ನಾವಿಕ ಕ್ಯಾ ಜೋ ತೂಫಾನೋ ಮೇ ನೌಕಾ ಷಾರ ಲಗಾ ನ ಸಕಾ   || 3 ||

ರಾಣಾ ಕಾ ಜೀವನ, ಜೀವನ ಥಾ, ಜಿಸನೆ ಮಹಲೋ ಕೋ ಛೋಡ ದಿಯಾ
ರೋಟಿಯಾ ಘಾಸ ಕೀ ಖಾ ವನ ಮೇ, ಆಜಾದಿ ಕಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕಿಯಾ
ವಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕ್ಯಾ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಜೋ ಕಂಟಕ ಪಥ ಅಪನಾ ನ ಸಕಾ  || 4 ||

ರಾಣಾ ಕೇ ಪಾಸ ನಹೀ ಪೈಸಾ, ಪೈಸೆ ಕೆ ಬಿನಾ ನಹೀ ಸೇನಾ
ತಬ ಭಾಮಾಶಾಹ ಬಢಾ ಆಗೆ, ಲೇಕರ ಅಪನಾ ಪೈಸಾ ಗೆಹನಾ
ವಹ ಧನ ಕ್ಯಾ, ಅವಸರ ಆನೆ ಪರ ಜೊ, ತ್ಯಾಗ ಭಾವ ದಿಖಲಾ ನ ಸಕಾ   || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code