ಜಯ ಹೇ ಜಗತೀ ಕೇ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರ

ಜಯ ಹೇ ಜಗತೀ ಕೇ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ ಪ ॥

ಓ ಚಿರ ನವೀನ ಓ ಪುರಾಚೀನ
ಉಪಮಾ- ವಿಹೀನ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ
ತೇರೆ ಹೀ ಸಮ್ಮುಖ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ
ಶಿಶು-ಸೀ ಖೇಲಿ ಫಿರ ಕ್ಯೋಂ ಭಯ ಹೋ
ಜಯ ಜಗತ-ಮೌಲಿ-ಮಂಡನ ಜಯ ಜಯ
ಪಿತೃತ್ವ ಭಾವ ಕೇ ಪರಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ 1 ॥

ತೇರೇ ಹೀ ಪ್ರಾಣೊ ಮೇ ಪಹಲೇ
ಕರುಣಾ ಕಾ ಕಲ ಕಲ ಸ್ರೋತ ಬಹಾ
ತೇರೇ ಹೀ ಕವಿ ನೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರ
ಕವಿತಾ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಕಹಾ
ತೂ ಸಪ್ತ ಸ್ವರೋಂ ಕಾ ಅಧಿಕಾರೀ
ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕೇ ಚರಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ 2 ॥

ತೇರಾ ಹೀ ಪಹಲಾ ಅನ್ವೇಷಣ
ಉರ್ವರಾ ಭೂಮಿ ಯಹ ಜಾನ ಸಕಾ
ತೂ ಹೀ ಪಹಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಜಡ ಚೇತನ ಕೋ ಪಹಚಾನ ಸಕಾ
ಕರ ರಹೇ ಸ್ಪರ್ಶ ತೇರಾ ಗೌರವ
ಕೇವಲ ದೋ ದಿನ ಕೇ ಉದಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ 3 ॥

ತೇರೆ ಬಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಾ ಸಾಕ್ಷೀ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಂಧು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಚಲ
ತೂ ಪರಮ ಅಹಿಂಸಕ ಶಾಂತಿಶೀಲ
ತೂ ಕ್ರಾಂತಿ-ರೂಪ ತೂ ಪರಮ ಪ್ರಬಲ
ತೂ ಹೈ ಅಪನಾ ಆದರ್ಶ ಆಪ
ತೂ ಹೈ ಮಹಾನ್ ಅಮರ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ 4 ॥

ತೇರೆ ಹೀ ಘರ ಮೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರ
ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ದೀಪ ಜಲಾ
ಜಿಸ ಕೇ ಪ್ರಕಾಶ ಪರ ಮೋಹಿತ- ಸಾ
ನ್ಯೋಛಾವರ ಹೋನೇ ವಿಶ್ವ ಚಲಾ
ತೇರೇ ಚರಣೋ ಪರ ವಿನತ ವಿಶ್ವ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೇ ಅಮರ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ 5 ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code