ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಂದನಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ ವಂದನಾ

ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಂದನಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ ವಂದನಾ
ಧರ್ಮಭೂಮಿ ತ್ಯಾಗಭೂಮಿ ಭಾಗ್ಯಭೂಮಿ ಅರ್ಚನಾ   || ಪ ||

ವಿಶ್ವ ಮೇ ಉಠಾ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಕಾ ವಿಶಾಲ ಭಾಲ ಹೈ
ಸಿಂಧು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಗಂಗ ಮಂಜುಕಂಠ ಮಾಲ ಹೈ
ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಧೋ ರಹಾ ಸದೈವ ಪಾಂವ ಚೂಮತಾ
ಫೂಲ ಹೈ ಚಢಾ ಸುಗಂಧ ಪಾ ಸಮೀರ ಖೀಲತಾ
ಚಾಂದನೀ ಹಸೀ ಖಿಲೀ ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಸೇ ಮಿಲೀ
ಹೋ ತುಝೇ ನಿಹಾರ ಸ್ವರ್ಗ ಕೀ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಪನಾ     || 1 ||

ದೇಶ ಮೇ ಅನೇಕ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಹೈ
ಭಾವ ಹೈ ಅನೇಕ ಬೋಲ ಹೈ ಅನೇಕ ಕರ್ಮ ಹೈ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪ ಮೇ ಕಿಂತು ಪ್ರಾಣ ಏಕ ಹೈ
ಮಾನ ಏಕ ಜ್ಞಾನ ಏಕ ಧ್ಯಾನ ಏಕ ಗಾನ ಹೈ
ಆಜ ಏಕ ಶಕ್ತಿ ಹೈ ಏಕ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಹೈ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣ ಕೀ ಅಭಿನ್ನ ಆಜ ಭಾವನಾ      || 2 ||

ಆಜ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾ ಜಿಸೇ ಕಿ ಬಾಹುಬಲ ಮಿಲಾ
ಕೌನ ಕಹ ರಹಾ ಕಿ ಆಜ ವೀರಭೂಮಿ ನಿರ್ಬಲಾ
ಆಜ ಜಾಗರಣ ಹುವಾ ಸಬ ಸದಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋ
ಆಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯ ಹೀ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೋ
ಆಜ ಏಕ ಕಲ್ಪನಾ ಆಜ ಏಕ ಚಿಂತನಾ
ಆಜ ಗರ್ಜನಾ ಯಹೀ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಧನಾ         || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code