ಜೀವನ ಬನ ತೂ ದೀಪ ಸಮಾನ

ಜೀವನ ಬನ ತೂ ದೀಪ ಸಮಾನ
ಜಲ ಜಲ ಕರ್ ಸರ್ವಸ್ವ ಮಿಟಾದೇ ಬನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಧಾನ್      || ಪ ||

ದುನಿಯಾ ಮೇ ಛಾಯಾ ಅಂಧಕಾರಾ
ಭಜಕರ ಹಾ ಪಂಥ ಬೇಚಾರಾ
ಅಂಧಕಾರ ಮೇ ಕರ ಉಜಿಯಾರಾ ದೇ ದೇ ಪಥ ಕಾ ಜ್ಞಾನ      || 1 ||

ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ತಸಾಕರ್
ಧೀರೇ ಧೀರೇ ದೀಪ ಜಲಾಕರ್
ಹಸತೇ ಹಸತೇ ಫೂಲ್ ಗಿರಾಕರ್  ದೀಖಾ ಮಧುರ ಮುಸ್ಕಾನ್
ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣತಕ ಜ್ಯೋತಿ ಜಲಾಕರ್ ಜಹಸ ಹಸ ಕರ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ್  || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code