ಜೈ ಜೈಕಾರ ಭಾರತ ದೀ ಕರಿಯೇ (ಪಂಜಾಬಿ)

ಜೈ ಜೈಕಾರ ಭಾರತ ದೀ ಕರಿಯೇ
ಜೈ ಜೈಕಾರ ಭಾರತ ದೀ ಕರಿಯೇ, ಅಸೀ ವಿ ಭಾರತ ತೇ ಹೀ ಮರಿಯೇ |
ಏ ಹೀ ಸಾಡೀ ಜಗಜನನೀ ಏ, ಅಸೀ ವಿ ಎಸದೀ ಸೇವಾ ಕರಿಯೇ |
ವಿಫಡೇ ನ ಕೋಯಿ ಹತ್ತ ಹತ್ತಾಂ, ವಿಚ್ಚ ಪಾ ಕೆ ರಖನಾ ಏ |
ರಂಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಮಿತ್ತರೋ, ದಿಲ ವಿಚ್ಚ ಲಾಕೆ ರಖನಾ ಏ |
ಓ ವೀರೋ ಲಾ ಕೆ ರಖಣಾ ಏ…..

ಜೆ ಜುದಾ ಕಶ್ಮೀರ ಹೊಯಿಯಾ ಭಯೀ, ಮಾಂ ದಾ ಮಥಾ ದೂರ ಹೊಯಾ ಭಯೀ |
ಕೋಯಿ ನ ಕೀಮತ ಸಾಡೀ ರಹೀ ಜಾವೂ, ಹರ ಕೋಯಿ ಹಂಜುವಾಂ ದೇ ವಿಚ್ಚ ಪೈ ಜವೂ |
ಭಗತ ಸಿಂಹ ಜಿಹಾ ಶೇರ ಸೂರಮಾ ಜಗಾ ಕೆ ರಖನಾ ಏ,
ರಂಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ದಾ ಮಿತ್ತರೋ, ದಿಲ ವಿಚ್ಚಲಾ ಕೆ ರಖನಾ ಏ |
ಓ ವೀರೋ ಲಾ ಕೆ ರಖಣಾ ಏ…..

ಬಂಗಲಾ ದೇಶ ವೀ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸೀ, ಭಾರತ ದಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೀ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವೀ ಸಾಡಿ ಶಾನ ಸೀ, ಹದ್ದ ಅಪನೀ ಅಫಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸೀ
ಲಮ್ಗಿಯಾ ಬಾದ್ಧಿ, ಬಾಡರ ಗೇಟ ಪಟಾ ಕೆ ರಖಣಾ ಏ
ರಂಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದಾ ಮಿತ್ತರೋ, ದಿಲ ವಿಚ್ಚಲಾ ಕೆ ರಖನಾ ಏ |
ಓ ವೀರೋ ಲಾ ಕೆ ರಖಣಾ ಏ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code