ಇಳ ಧರತೀ ರೋ ಮ್ಹಾನೈ ಅಮಿಮಾನಹೋ (ಮಾರವಾಡಿ)

ಇಳ ಧರತೀ ರೋ ಮ್ಹಾನೈ ಅಮಿಮಾನಹೋ, ಇರಗ ಪರ ವಾರಾ ಪ್ರಾರಗ ಹೋ
ಆ ಧರತೀ ಹಿಂದವಾರಗ ರೀ, ಆ ಧರತೀ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ರೀ || ಪ ||

ಉತ್ತರ ಮೆ ಪೊಹರೈ ಪರ ಊಭೊ, ಪರ್ವತರಾಜ ಹಿಂವಾಲೈ ಹೈ
ದಿಕ್ಖರಗ ಮೆ ರತನಾಗರ ಸಾಗರ, ಇರಗ ರಾ ಚರರಗ ಪಖಾವೈ ಹೈ
ಇರಗ ಧರತಿ ರೀ ಕರೈ ಆರತಿ ಸೂರಜ ಚಾಂದ ಹೋ              || 1 ||

ಕಶಮೀರ ರೀ ಕೇಶರ ಕ್ಯಾರಯಾ, ದೇವ ರಮರಗ ನೈ ತರಸೈ ಹೈ
ಗಂಗ ಸಿಂಧ ರೇ ಮೈದಾನ ಮೆ, ಸೋನೈ ರೋ ಮೆಹ ಬರಸೈ ಹೈ
ಇರಗ ಧರತಿ ಪರ ಅಪತರಿಯಾ ಖುದ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ ಹೋ                || 2 ||

ಕಲ ಕಲ ಕರತೀ ನದಿಯಾ ಜಾಣ್ಯೂ, ಈ ರೀ ಗಾಥಾ ಗಾವೈ ಹೈ
ಚಮ ಚಮ ಕರತಾ ಮಾರೂ ರಾ ಟೀಲಾ, ಚೌಂದೀ ನೈ ಶರಮಾವೈ ಹೈ
ಅಮರಾಯಾ ಮೈ ಆಂಬಾ ಔ ಖೇತಾ ಮೆ ಧಾನ ಹೋ                      || 3 ||

ಜದ ದುನಿಯೋ ರೋ ಮಿನಖ ಜಮಾರೋ, ನಾಗೋ ಬೂಚೊ ಡೋಲೆ ಹೋ
ಇರಗ ಧರತೀ ರೋ ಟಾಬರ ಭೀ ವೇದಾ ರಾ ಮಂತರ ಬೋಲೈ ಹೋ
ಧೂಮ ಧೂಮ ನೈ ದುನಿಯಾಂ ಮೇ ಫೈಲಾಪೊ ಜ್ಞಾನ ಹೋ      || 4 ||

ಲಲಚಾಯಿ ಆಂಖ್ಯಾ ಸೂ ದು ಸಮರಗ ಎರಗ ಪರ ಜದ ಚಢ ದೌಡಿಯಾ
ಈ ರಾ ಸಿಂಹ ಸಪೂತ ಲಾಡಲಾ ಬಾರಾ ಮೂಂಡಾ ಮೊಡಿಯಾ
ಗಾಂವ ಗಾಂವ ನೈ ಗಲೀ ಗಲೀ ಮಂಡಿಯೋ ಧಮಸಾರಗ ಹೋ  || 5 ||

ಸತವಂತಿ ನೈ ವೀರ ನಾರಿಯೊ, ಅರಗಗಿರಗ ಜಾಮೀಯೀ ಧರತೀ
ಮೌಕೊ ಪಡಿಯಾಂ ದುಸಮರಗ ಸೂ ಭೀ ದೋದೋ ಹಾಥ ಕರಯಾ ಕರತೀ
ಚೌಹರಣ ಜ್ವಾಲಾ ಮೆ ಭೀ ರಹತೀ ಮುಸ ತಾರಗ ಹೋ              || 6 ||

ಆಜ ಭೀ ಆಥೂರಗೀ ದುನಿಯಾ, ಮೃಗ ತೃಷ್ಟಗಾ ಮೆ ಭಟಕೆ ಹೈ
ಸಾಚೈ ಸುಖ ನೈ ಛೋಡ ಮಿನಖ ರೋ, ಮನ ಮಾಯಾ ಮೆ ಅಟಕೈ ಹೈ
ಆ ಹೀ ಧರತೀ ದುನಿಯಾ ನೈ ದೇವೈಲೀ ಜ್ಞಾನ ಹೋ                  || 7 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code