ಹೃದಯವನರಳಿಸಿ ಜಗವನೆ ಬೆಳಗುವ

ಹೃದಯವನರಳಿಸಿ ಜಗವನೆ ಬೆಳಗುವ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳವತರಿಸುತಿವೆ
ಸಂಕ್ರಮಣಕೆ ತಹತಹಿಸುತಿವೆ || ಪ ||

ಶೋಧಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಮೂಲಗಳ
ಭೇದಿಸಿ ನೂರು ಸವಾಲುಗಳ
ಛೇದಿಸಿ ಛಲವ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಬಲವ
ಸಾಧಿಸಿ ತರುವೆವು ಜಯದೊಲವ || 1 ||

ಸಮರಸತೆಯ ಚಿರ ಸಂದೇಶ
ಬಾಳಿದ ಹಿರಿಯರ ಆದರ್ಶ
ಮರಳಲಿ ಧರೆಗೆ ಕಾಲದ ಕರೆಗೆ
ಕರಗಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ಕರಾಳ ಹೊಗೆ || 2 ||

ಪುಟಿದೇಳಲಿ ನೆಲದಭಿಮಾನ
ಪುಟಗೊಳ್ಳಲಿ ತಾರುಣ್ಯಧನ
ರಕ್ತದ ಕಣಕಣ ಸುರಿಯೆ ಸಮರ್ಪಣ
ಶಕ್ತಗೊಳಲಿ ಸುತ ಜಾಗರಣ || 3 ||

ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಸಂಮಾನ
ಮಾನವೀಯ ಭಾವೋತ್ಥಾನ
ಸತ್ಯದ ಮನನ ಧರ್ಮಾಚರಣ
ವೀರರಿಗಿದು ಪಂಥಾಹ್ವಾನ || 4 ||

4 thoughts on “ಹೃದಯವನರಳಿಸಿ ಜಗವನೆ ಬೆಳಗುವ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code