ಹೋ ಜಾವೋ ತೈಯಾರ ಸಾಥಿಯೋ

ಹೋ ಜಾವೋ ತೈಯಾರ ಸಾಥಿಯೋ, ಹೋ ಜಾವೋ ತೈಯಾರ        || ಪ ||

ಅರ್ಪಿತ ಕರ ದೋ ತನ-ಮನ-ಧನ, ಮಾಂಗ ರಹಾ ಬಲಿದಾನ ವತನ,
ಅಗರ ದೇಶ ಕೇ ಕಾಮ ನ ಆಯೆ, ತೋ ಜೀವನ ಬೇಕಾರ              || 1 ||

ಸೋಚನೆ ಕಾ ಸಮಯ ಗಯಾ, ಉಠೋ ಲಿಖೋ ಇತಿಹಾಸ ನಯಾ
ಬಂಸೀ ಫೇಂಕೋ ಜಾರ ಬಠಾಲೋ, ಹಾಥೋ ಮೇ ತಲವಾರ್         || 2 ||

ಥೂಫಾನಿ ಗತಿ ರುಕೆ ನಹೀ, ಶೀಶ ಕಟೆ ಪರ ಝುಕೆ ನಹೀ,
ಉಠೆ ಹುಎ ಮಾಥೆ ಕೆ ಸಮ್ಮುಖ ಠಹರ ನ ಪಾತೀ ಹಾರ              || 3 ||

ಕಾಂಪ ಉಠೇ ಧರತೀ ಅಂಬರ ಜೌರ ಉಠಾ ಲೋ ಊಂಚಾ ಸ್ವರ,
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠೋ ಸೆ ಗೂಂಜೆ, ಭಾರತ ಕೀ ಜಯಕಾರ         || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code