ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಿ ಹಿಂದು ಎನ್ನಲು ಭಯವೇತಕೆ

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಿ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನಲು ಭಯವೇತಕೆ ನಮಗೆ?
ಒಂದಾಗಲು ಪಣವಿಂದೇ ತೊಡುವೆವು ಕಾಯದೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ || ಪ ||

ಬರಿಕಚ್ಚಾಟದಿ ಕರೆಸುವುದುಂಟೇ ಈ ಘಜನೀ ಘೋರೀ
ಪಾವನನೆಲದಿ ಬಾಳುವುದುಂಟೇ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾರಿ?
ನೆನೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವ ಜಗವನೆ ಆಳಿದ ಇತಿಹಾಸ
ಮರೆಯುವ ಸೋಲನು ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲದಲಿ ಮೂಡಲಿ ಆವೇಶ || 1 ||

ತುಂಬಲಿ ನದಿಗಳು, ಗಿರಿಕಾನನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು
ನಿಲಲಿ ಮತಾಂತರ ಸೊಗಸಿನ ಜೀವನ ತಂದಿರೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು
ಮೊಳಗಲಿ ಓಂಕಾರದ ವರನಾದವು ಗಗನವನೂ ಮೀರಿ
ಭಾವೈಕ್ಯದ ಜನಜಾಗೃತಿಯಾಗಲು ಸಂದೇಶವ ಸಾರಿ || 2 ||

ಹರಿಯಲಿ ವೇದ ಪುರಾಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಿ
ಮೆರೆಯಲಿ ವೀರಮಹಾತ್ಮರ ತೇಜವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ ಭರದಿ
ಅರಳಲಿ ಕೇತನ ನೀಡುತ ಚೇತನ ಧಾರೆ ನಿರಂತರವೂ
ಬಾಳಲಿ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ಚಿರಂತನವೂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code