ಹಿಂದು ವೀರ ಉಠೇ ಲಲಕಾರ

ಹಿಂದು ವೀರ ಉಠೇ ಲಲಕಾರ, ಲಡಾಯಿ ಜಬ ಹೋನೆ ಲಗೀ      || ಪ ||

ಕೋಯಿ ತೊ ಲೇ ರಹಾ ಕರ ಮೇ ಭಾಲಾ ಕೋಯಿ ಲೇ ರಹಾ ತಲವಾರ
ಮಾರತೆ ಜಾತೆ ಕಾಟತೆ ಜಾತೆ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ರಾಜಕುಮಾರ || 1 ||

ದೇಖ ಲಡಾಯಿ ಮೊಹಮದ ಘೋರಿ ಕರನೆ ಲಗಾ ವಿಚಾರ
ಭಾರೀ ಗಲತೀ ಮೈನೆ ಕೀ ಜೋ ಆಯಾ ಸೋಲಡ್ವಿ ಬಾರ || 2 ||

ಉಧರ ಕೀ ಸೇನಾ ಡೇಢ ಲಾಖ ಥೀ, ಇದರ ಕೀ ಬೀಸ ಹಜಾರ
ಪಾನಿಪತ ಕೇ ಸಮರಾಂಗಣ ಮೇ ಹಯೀ ಮುಘಲೋ ಕೀ ಹಾರ || 3 ||

ಔರಂಗಜೇಬ ನೇ ಚಾಲ ಚಲೀ ಥೀ ಬಂದೀ ಬನೆ ಶಿವರಾಜ
ಉಸ ಬುದ್ಧು ಕೋ ಚಕಮಾ ದೇಕರ ಹುಯೇ ಜೇಲ ಸೇ ಪಾರ || 4 ||

ಮಾನಸಿಂಹ ಝುಕ ಗಯಾ ಪರಂತು ಝುಕಾ ನ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ
ಚೇತಕ ಪರ ಚಢ ಕರ ರಣ ಮೇ, ರಖಾ ಢಾಮೊಂಕಾ ಮಾನ || 5 ||

ಸನ ಸತ್ತಾವನ ಯಾದ ಕರೋ, ಜಗ ಪಡೀ ಗೋರೋ ಪರ ಮೊರ
ಭಾಗೋ ಭಾಗೋ ಕರತೆ, ಗಯೇ ಕಾನಪುರ ಹಾರ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code